Medzinárodná konferencia - "Nový územný plán pre Košice a projekt mesta." (1. decembra 2016)

Príspevky do diskusie na tému: Rieka Hornád v meste Košice

Francúzsky inštitút na Slovensku a mesto Košice - Útvar hlavného architekta mesta Košice si Vás dovoľujú pozvať  1. decembra 2016 na medzinárodnú konferenciu "Nový územný plán pre Košice a projekt mesta. Príspevky do diskusie na tému: Rieka Hornád v meste Košice."

Vedeckú koncepciu konferencie zastrešila Alena Kubova-Gauché, architektka a historička slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku. Konferencie sa zúčastnia francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými výzvami miest: Eric Chenderowsky, Cristiana Mazzoni a Yannis Tsiomis.

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu s domácimi i zahraničnými odborníkmi. Výsledky diskusie majú prispieť k lepšiemu definovaniu cieľov ako aj formy nového územného plánu v Košiciach. Cieľom je získať názory popredných domácich i zahraničných odborníkov na konkrétne urbanistické témy s ich aplikáciou na Košice.

Konferencia je súčasťou cyklu konferencií, ktoré Útvar hlavného architekta mesta Košice organizuje spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku k Novému územnému plánu mesta Košice, ktorý v súčasnosti mesto Košice po 40 rokoch opäť zabezpečuje.

Tak ako vo väčšine európskych miest výstavba sídlisk v Košiciach viedla k radikálnym zmenám mestskej identity. Zdanlivo paradoxne, sa v minulých rokoch stal podiel rieky na utváraní mesta okrajovým problémom územného plánovania. Dnes sú to otázky o životnom štýle v meste, o jeho celistvom ponímaní s príznačným úsilím o udržateľný rozvoj, ktoré nútia k premysleniu vzťahu medzi mestom a riekou.  

Kľúčovou témou konferencie je prestavba územia pri rieke Hornád tak ako ju riešili v logickej a v časovej nadväznosti na vypracovanie zásad a smerov územného rozvoja mesta autori zadanej urbanistickej štúdie. Samotný spôsob a organizácia medzinárodnej spolupráce patria k tematickému zameraniu programu.

Program na stiahnutie