Mesiac fotografie 2016: Looking for the Clouds /Hľadanie oblakov/ (5. 11. ‑ 23.12. 2016)

V rámci ročníka 2016 festivalu Mesiac fotografie Bratislava, Francúzsky inštitút v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie a Európskym mesiacom fotografie (EMoP) predstaví výstavu s názvom „Looking for the clouds“ - unikátnu reportáž o osude migrantov z celého sveta prostredníctvom fotografií od šestice európskych autorov: Samuel Gratacap (FR), Andrej Bán (SK), Tanja Boukal (AT), Matic Zorman (SLO), Anna Jermolaeva (RU) a Ibro Hasanovič (KS)

Kurátor: Václav Macek

Od 6. novembra do 23. decembra 2016

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž: sobota 5. novembra 2016 o 17.00

Program Mesiaca fotografie

 

Hľadanie oblakov

Od roku 2006 organizuje každoročne Európsky mesiac fotografie (EMOP), združená asociácia ôsmich fotografických festivalov, svoje vlastné projekty. Po troch častiach projektu Mutácie 1, 2, 3 a projektoch distURBANcies či Laboratórium pamäte (2014), pripravujeme na rok 2016 projekt s názvom Hľadanie oblakov. Po dlhom procese kolektívneho výberu sa kurátori zhodli na 50 menách, ktoré budú reprezentované v obsiahlom katalógu pripravovanom k tejto výstave. Pre Bratislavu sme vybrali autorov z kapitoly o emigrácii.

Migrantská kríza posledných rokov, ktorá eskaluje najmä pri bránach do Európy, ale aj vo vnútroštátnych európskych komunitách, nie je prvá svojho druhu. Vzniknutá situácia sa podobá obdobiu, keď Arméni utekali pred tureckou genocídou v roku 1915; podobá sa španielskym republikánom prekračujúcim Pyreneje v roku 1939; európskym Židom tlačiacim sa v lodiach smerujúcich do Buenos Aires a na Cyprus počas 2. svetovej vojny, či obyvateľom Vietnamu, Laosu, Kambodže a Číny, ktorí svoje rodné krajiny v rokoch 1970 až 1980 opúšťali na člnoch.

Tentokrát však média pokrývajú a odhaľujú celú situáciu. Reportážna fotografia na seba naberá množstvo úloh – fotograf sa naraz stáva pozorovateľom, aktivistom aj pomocníkom. Mnoho fotografií je vytvorených práve vďaka tomuto princípu solidarity.

Šesť autorov z Francúzskeho inštitútu poskytuje unikátnu reportáž o osude migrantov z celého sveta.

Samuel Gratacap (FR) fotografoval v Tunisku 5 km od hranice s Líbyou tranzitný tábor, v ktorom sa zhromažďuje niekoľko stoviek tisíc subsaharských utečencov utekajúcich pred líbyjskou občianskou vojnou. Jeho fotografie odrážajú špecifiká priestoru a času, ktoré prvkom neustáleho čakania tvarujú toto prostredie pre život.

Andrej Bán (SK) v duchu Capovej zásady „byť dostatočne blízko udalosti“ ponúka autentické svedectvo z gréckych ostrovov a prezentuje dôkazy o tom, že táto kríza dosahuje neuveriteľné rozmery.

Tanja Boukal (AT) fotografovala v španielskej enkláve Mellila v Severnej Afrike migrantov oblečených do luxusných textílii popísaných slovami Ódy na radosť od Friedricha Schillera zhudobnenej Ludwigom van Beethovenom. Táto pieseň, ktorá sa stala hymnou Európskej únie, vytvára podnetný kontrast medzi ideálmi a realitou.

Matic Zorman (SLO) predstavuje sériu Daj mi slobodu alebo smrť (2010 – 2014). Tento slovinský autor pracujúci v Pásme Gazy citlivo dokumentuje ťažkú životnú situáciu Palestíncov a ich život v dlhodobom obliehaní. Zorman ponúka malý fragment mozaiky katastrofy, ktorá núti ľudí k exodu.

Anna Jermolaeva (RU) vo svojej inštalácii 120m venuje situácii na rusko-nórskych hraniciach. Pretože ruské úrady nedovoľujú chodcom prechádzať cez hranicu pešo – osoby musia byť počas prechodu vo vozidle – utečenci nasadajú na posledných 120 metrov na bicykle, ktoré potom za sebou zanechávajú.

Posledná časť výstavy prezentuje krátky film Poznámka o masách od Ibra Hasanoviča (KS), ktorý bol natočený v Prištine v Kosove a zobrazuje hromadný odchod migrantov autobusmi, či hodiny a minúty, ktoré mu predchádzajú.

 

Václav Macek

 

Looking for the Clouds

Since 2006 the European Month of Photography (EMOP), a joint association of eight photographic festivals, has organized, biennially, its own projects. After the three parts of Mutations 1,2,3, the project distURBANcies and Memory Lab (2014), we have prepared a project for 2016, Looking for the Clouds. During the long process of collective selection, curators agreed on 50 names, which are represented in a comprehensive catalogue prepared for this exhibition. For Bratislava, we have chosen authors from the chapter on emigration.

The migrant crisis of recent years, occurring at the gates of Europe and even within the European Community, is not the first of its kind. It is similar to the time when Armenians were fleeing genocide by the Turks in 1915; similar to Spanish Republicans crossing the Pyrenees in 1939; similar to the European Jews squeezed onto ships headed for Buenos Aires and Cyprus during and after World War II; similar to the Boat people of Vietnam, Laos, Cambodia and the People's Republic of China between 1970 and 1980.

Except that this time news coverage embraces everything. This time photojournalism takes a number of roles, where the photographer is an observer, fellow activist and supporter at the same time. The principle of solidarity produces even more pictures.

Six authors from the French Institute provide a unique report on the fate of immigrants from all over the world.

Samuel Gratacap (FR) photographed in Tunisia, 5 km away from Libya's frontier, at a transit area for several hundred thousands of Sub-Sahara refuges escaping the Libian civil war. His photographs reflect space-time specificities shaping this living space through waiting.

Andrej Bán (SK), in the spirit of Capa's maxim "to be sufficiently close to the event" offers authentic testimony from the Greek islands, presenting evidence that the crisis has reached unbelievable proportions.

Tanja Boukal (AT), in the Spanish enclave of Melilla in North Africa, took photographs of migrants wrapped in luxury textiles with the text of Ode to Joy by Friedrich Schiller, which was composed by Ludwig van Beethoven. This song, which is the anthem of the European Union, creates a suggestive contrast between ideals and practice.

Matic Zorman (SLO) presents the series, Give me Liberty or Give me Death (2010-2014). This Slovenian author, working in the Gaza strip, sensitively documents the difficult life situation of the Palestinians, their life under siege; Zorman offers a small fragment of the mosaic of catastrophe that forces people into exodus.

Anna Jermolaeva (RU) in her installation 120m addresses the situation on the Russian-Norwegian border, where refugees are not allowed to cross on foot. So one must be in a vehicle (because Russian authorities prohibit pedestrians to cross the border), refugees cross the last 120 meters by bicycle and leave the bikes behind.

The last part of this exhibition presents the short film, Note on Multitude by Ibro Hasanovic (KS), which was recorded in Prishtina (Kosovo), it portrays the exodus of migrants by buses in the minutes and hours prior to their departure.

Václav Macek