Účasť pani Ľudmily Meškovej na 3. kongrese Frazeológie a paremiológie vo Florencii

Pani Ľudmila Mešková, vedúca katedry európskych kultúrnych štúdii na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa vďaka podpore Francúzskeho inštitútu zúčastnila v dňoch 19. až 21. októbra 3. kongresu Frazeológie a paremiológie vo Florencii (http://www.phrasis.it/firenze2016/), kde prezentovala výsledky svojho výskumu v oblasti porovnávania francúzskej a slovenskej frazeológie s príspevkom pod názvom: „ Vulgárne frazémy v médiách - kontrastívny aspekt“. Jej príspevok vyvolal bohatú diskusiu medzi účastníkmi kongresu a mal pozitívny ohlas. Pani Ľudmila Mešková využíva vo výskume porovnávacej frazeológie aj svoje bohaté skúsenosti  z prekladania  početných francúzskych filmov pre Slovenskú televíziu.