Valné zhromaždenie SFUI

Dňa 8. júna 2017 sa konalo valné zhromaždenie Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu.

Preštudovanie výročnej správy za rok 2016 umožnilo predstaviť jej hlavné aktivity: podpora francúzsko-slovenských dvojitých diplomov na univerzitách, organizovanie konferencii a diskusii na univerzitách, komunikačná kampaň na stredných školách, účasť na dňoch otvorených dverí ako aj stretnutia a komunikácia s podnikmi, ktoré hľadajú frankofónnych zamestnancov. 

SFUI organizoval taktiež významné celoslovenské podujatia: Fórum študentov a podnikov, simuláciu Európskeho parlamentu s frankofónnymi študentami stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky ako aj udeľovanie diplomov študentom, ktorí zvládli dvojjazyčné slovensko-francúzske štúdium na Slovensku. 

V roku 2016 viedol SFUI tvorivú dielňu FabLab spolu s nasledovnými partnermi: Francúzsky inštitút na Slovensku, CVTI a Mesto Bratislava.

Finančná správa za rok 2016 ukazuje že SFUI je na tom finančne dobre, ba dokonca si prenáša malú čiastku aj do roku 2017. Vývoj rozpočtu SFUI sa ukazuje ako narastajúci, stúpa počet aktivít a členov.

Akčný plán pre rok 2017 nie je zameraný len na univerzitnú oblasť, ale aj na 3 hlavné celonárodné podujatia. S cieľom zvýšiť dynamickosť a nárast aktivít, členovia SFUI, zložení z predsedu, riaditeľa, zástupcu riaditeľa a zástupcu Francúzskeho veľvyslanectva, pracujú spoločne s výborom na najdôležitejších a strategických projektoch. Od septembra 2017 vzniknú dve pracovné skupiny, jedna zameraná na stredné školy a druhá, ktorá bude mať na starosti vzťahy s podnikmi. 

SFUI bude naďalej pokračovať vo svojej otvorenosti, zostane v kontakte so svojimi členmi a bude sa snažiť propagovať svoje aktivity naprieč celým Slovenskom.

Výročná správa za rok 2016, finančná správa za rok 2016, akčný plán pre rok 2017 ako aj predlženie funkcie riaditeľa pána Frédérica Delaneuvilla na ďalšie tri roky boli odsúhlasené a schválené jednomyseľne všetkými členmi.