Výstava DistURBANces (od 3. do 30. novembra 2012)

Kolektívna výstava európskych fotografov bude otvorená v rámci 22. ročníka festivalu Mesiac fotografie vo Francúzskom inštitúte počas celého novembra.

Vernisáž: 2. 11. 2012 / 16:00

Termín výstavy: 3.11. – 30.11. 2012 (predĺžená do konca decembra)
Miesto: Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

Kurátorka: Michaela Bosáková

Otvorené denne okrem nedele
pondelok - piatok / 9.00 – 19.00, sobota 10.00 - 13.00

Vstup voľný

 

DistURBANces

 

 

Digitálne technológie, ekonomikou poháňaná globalizácia a politické otrasy, to všetko urýchľuje našu súčasnosť. Zároveň toto všetko ovplyvňuje životný štýl človeka, migračné pohyby a nadnárodné mocenské vzťahy. Napriek našej rastúcej efektivite pri prekonávaní vzdialenosti a času sa svet rozčleňuje. Do takej miery, že zrýchlenie a stále zmeny v digitálnej komunikácii plodia ľudské odcudzenie sa od materiálneho a fyzického vnímania, neustále využívanie laptopov, tabletov a smartfónov nám síce umožňuje byť súčasťou neobmedzeného prietoku informácií, ale tiež zapríčiňuje nespôsobilosť používateľa.

Používanie fotografií, či už sú to žurnalistické fotografie, internetové archívy alebo aj umelecké prieskumy nedávnych politických udalostí, napríklad na námestí Tahrír v Káhire alebo výpoveď o súčasnej situácii v Sýrii, má aktuálny a reálny dopad na dnešné politické otrasy.

Projekt distURBANcie je spoločnou iniciatívou partnerských miest Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Luxemburg, Paríž a Viedeň a predstavuje umeleckú pozíciu, ktorá ponúka nový pohľad na urbánny, technologický a politický rozvoj. Projekt je akousi poctou americkému spisovateľovi sci-fi noviel Philipovi K. Dickovi, ktorého novely situujú tému simulakra (Jean Baudrillard) do umelo vytvoreného prostredia a artefaktov. DistURBANcie boli vytvorené, aby kládli otázky dnešnej mestskej a krajinárskej predstave paradigmy, sústreďovaním sa na deformáciu a skresľovanie reality v našom globalizovanom svete. Výstava ukazuje, ako sa autori sústreďujú, ako analyzujú a ako si predstavujú súčasný vývoj, kladú si takéto otázky: Ako umelecká fotografia vykresľuje akceleráciu času vo vzťahu k priestoru? Aký dosah majú vyššie uvedené zmeny na ľudí a ich skutočný habitat? Ako sa tieto zmeny odrážajú vo vzťahu človeka k prírode a k mestu? Ktoré utópie alebo dystopie autori vytvárajú z dnešnej situácie?

Korelácia súradníc času, miesta a človeka v zrýchlenom, digitalizovanom životnom prostredí evokuje vynález nových obrazových svetov. V rovnakom čase súčasný spoločensko-politický vývoj v mestských oblastiach, za stáleho dohľadu uzavretého televízneho okruhu – zohráva úlohu vo vytváraní umeleckého obrazu. Vízie a fikcie predbieha realita. V rovnakom čase sa určitá reprezentácia odohráva iba na virtuálnej úrovni. V kráľovstve digitálnej fotografie (napr. kyber priestor/y a počítačové hry) sa vytvárajú svety, kde sa ľudský život objavuje ako stále zložitejšia simulácia.

V mnohých prípadoch digitálnej obraznosti je ťažké odlíšiť fikciu od reality. Čas sa akoby zastavil; súčasnosť a budúcnosť sa stávajú jedným. Projekt, ktorý sa sústreďuje na rôzne kurátorské aspekty v každom zúčastnenom meste, predstavuje spolu dvadsaťšesť medzinárodných umelcov, ktorí sledujú rôzne tematické línie od analýz reálneho života vo svojom spoločensko-politickom prostredí, cez zneužívanie prírody človekom, od utopických a dystopických vízií až po vytváranie modelových svetov.

V zaoberaní sa skutočnými, virtuálnymi, inscenovanými alebo simulovanými svetmi viacero autorov objavuje fenomén umelo vytvorenej a sprostredkovanej reality v rámci sémantického kontextu zvýšenej vizualizácie. S ohľadom na rastúce spoliehanie sa na virtuálno v každodennom živote, tieto umelecké praktiky zmiešanej reality – v ktorej je fiktívny svet vykreslený ako nerozoznateľný od reálneho a reálny ako blízky k surreálnemu – vedú k rozpúšťaniu membrány medzi reálnym a virtuálnym.