Pohľad späť : Odborný seminár o celoživotnom vzdelávaní a systéme validácie kvalifikácií vo Francúzsku

V pondelok 18. marca sa konal v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR odborný seminár zameraný na systém celoživotného vzdelávania vo Francúzsku a na Slovensku.

Podujatia, ktoré zorganizovalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, sa zúčastnilo približne 80 účastníkov z rôznych oblastí: ministerstva školstva, ministerstva práce, obchodných komôr, vzdelávacích centier, univerzít, živnostníkov a pod. Uvítací príhovor predniesla pani Oľga Nachtmanová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ, pán Branislav Odruš, štátny tajomník MPSVaR a pán Jean-Pierre Jarjanette, riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Slovensko pracuje na vytvorení efektívneho systému ďalšieho vzdelávania, ktorý by čo najlepšie zodpovedal potrebám jednotlivcov, podnikov i celej spoločnosti. Pani Bouquet z Národnej komisie pre odborné certifikácie - France Compétences, a pán Bisson, riaditeľ celoživotného vzdelávania na Univerzitnom technologickom inštitúte v Cachan (IUT de Cachan) predstavili francúzsky právny rámec celoživotného vzdelávania vo Francúzsku, ako aj rôznych aktérov, ktorí do tohto typu vzdelávania vstupujú. Samostatná časť bola venovaná forme celoživotného vzdelávania na francúzskych univerzitách. Francúzski experti predstavili taktiež francúzsky systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Zástupkyne odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR predstavili účastníkom seminára súčasný stav implementácie Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií ako základných pilierov celoživotného vzdelávania.

Prezentácie jednotlivých rečníkov si môžete stiahnuť tu.