Európske univerzity: smerom k európskej príslušnosti

Dominique Wolton a Radovan Gura na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Prezident Francúzskej republiky pripomenul vo svojom prejave na Univerzite Sorbonne v septembri 2017, že pocit spolupatričnosti je najsilnejším putom Európy a vzniká hlavne vďaka výmenným pobytom. Na tomto princípe je postavená aj myšlienka Európskej univerzity, skutočnej siete univerzít, ktorá umožňuje štúdium v zahraničí a aspoň v dvoch cudzích jazykoch.

Túto iniciatívu podporila Európska komisia v rámci programu Erasmus. V čase, keď laureáti prvej výzvy « Európskych univerzít » realizujú už svoje projekty a druhá výzva bola otvorená, bolo potrebné zhodnotiť:

  • budovanie spoločného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (20 rokov po začatí bolonského procesu);
  • výučbu francúzskeho jazyka na Slovensku, ktorá je tak dôležitá pre zachovanie európskej jazykovej rôznorodosti.

Ponúkame vám dva články, ktoré nadväzujú na stretnutie lektorov francúzskeho jazyka z 12. a 13. septembra v Banskej Bystrici a na medzinárodné kolokvium, ktoré zorganizovala Univerzita Mateja Bela 7. októbra 2019. Nájdete ich v spodnej časti stránky (Bonnaire-Lips a Laurent-Rošteková).