Bilingválne sekcie gymnázií

Čo je to bilingválna sekcia?

Bilingválna sekcia je prestížnou sekciou, v ktorej sa žiaci učia francúzsky jazyk intenzívnym spôsobom. 

Výučba prebieha vo francúzštine (minimálne jedna tretina programu) a v slovenčine. Po francúzsky sa vyučujú štyri prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) a francúzska literatúra. Úroveň francúzštiny absolventov bilingválnej sekcie zodpovedá úrovni C1 - skúsený používateľ - Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). 

Každá sekcia má jedného alebo viacerých francúzskych lektorov, svojim žiakom ponúka možnosť získať medzinárodne uznávaný diplom DELF-DALF a na gymnáziu vytvára frankofónne prostredie (prostredníctvom mediatéky, výmenných pobytov, atď.).

Žiaci bilingválnych sekcií sa navyše zúčastňujú:

  • výmenných pobytov a tematických exkurzií vo Francúzsku a v zahraničí,
  • početných aktivít vo francúzštine a v angličtine (súťaží v prednese poézie a prózy, speváckych súťaží, divadelných festivalov atď...)
  • stretnutí s odborníkmi frankofónnych firiem (napríklad na fórach pre študentov a podniky).

Bilingválne sekcie na Slovensku

Na Slovensku existujú štyri gymnáziá s bilingválnymi sekciami, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne:

Bilingválna sekcia gymnázia Metodova v Bratislave

Metodova 2
821 08 Bratislava

www.gmet.edupage.org

Bilingválna sekcia gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Ul. 1. mája č. 170/2
911 35 Trenčín

www.bilingval.sk

Bilingválna sekcia gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici

Tajovského 25
974 01, Banská Bystrica

www.gjgt.sk

Bilingválna sekcia gymnázia M.R Štefánika v Košiciach 

Nám. L. Novomeského 4
042 24 Košice

www.gmrske.sk

 

Pre viac informácií o bilingválnych sekciách na Slovensku:

kontaktujte Dagmar Hamarovú na dagmar.hamarova@institutfrancais.sk alebo na tel. č. 02/59 34 77 35