Čo sa naučím na jednotlivých úrovniach?

 

Úroveň A : používateľ základov jazyka

Táto prvá úroveň prechádza z úrovne úplného začiatočníka k jazykovým schopnostiam potrebným pre základné prežitie v cudzej krajine.

Táto úroveň je rozdelená na A1 a A2.

 

  • Úroveň A1 : Úvodná úroveň alebo objavovanie /120 vyučovacích jednotiek, rozdelená na dva trimestre po 60 vyučovacích jednotiek, A1.1 et A1.2/

Budem rozumieť známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokážem používať. Budem vedieť predstaviť seba aj iných a dokážem klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám, a o veciach, ktoré vlastním. Budem schopný dohovoriť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mi pomôcť.

  • Úroveň A2 : Spôsobilosť potrebná na prežitie v cudzej krajine /120 vyučovacích jednotiek, rozdelená na dva trimestre po 60 vyučovacích jednotiek, A2.1 et A2.2/

Budem rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o mne, o rodine, nakupovaní, zamestnaní). Budem môcť komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Budem schopný jednoduchými termínmi opísať moje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

Úroveň B : samostatný používateľ

Táto úroveň je rozdelená na B1 et B2.

 

  • Úroveň B1 : Prahová úroveň/180 vyučovacích jednotiek, rozdelená na tri trimestre po 60 vyučovacích jednotiek, B1.1, B1.2, B1.3/

Budú mi jasné hlavné body zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v práci, škole, vo voľnom čase atď. Budem sa vedieť zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Budem môcť vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mi známe alebo o ktoré sa osobne zaujímam. Budem schopný opísať moje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť moje názory a plány.

  • Úroveň B2 : Samostatný používateľ /240 vyučovacích jednotiek, rozdelená na štyri trimestre po 60 vyučovacích jednotiek, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4/

Budem rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo mojej špecializácii. Budem pripravený komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mi umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Budem vedieť vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť moje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

Úroveň C : skúsený používateľ

Táto úroveň je rozdelená na C1 et C2.

 

  • Úroveň C1 : Jazyková autonómia /240 vyučovacích jednotiek, rozdelená na štyri trimestre po 60 vyučovacích jednotiek C1.1, C1.2, C1.3, C1.4/

Porozumiem širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznám ich implicitné významy. Dokážem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Budem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Budem môcť vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

  • Úroveň C2 : Ovládanie jazyka

Budem ľahko rozumieť doslova všetkému, čo si vypočujem alebo prečítam. Budem schopný zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokážem viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Vyjadriť sa spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými nuansami významu, dokonca aj v zložitých situáciách mi nebude robiť problém.

 

Vstupné testy

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje pred začiatkom každého semestra vstupné testy. Cieľom testov je ohodnotiť váš písomný a ústny prejav, porozumenie a vyjadrovacie schopnosti vo francúzštine.

Vaša úroveň ovládania jazyka bude ohodnotená v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR).