DELF Prim (pre deti od 7 do 12 rokov)

DELF Prim je prvým stupňom v sérii  DELF - DALF, diplomov z francúzskeho jazyka vydávaných francúzskym Ministerstvom školstva.

DELF Prim je určený pre všetky deti, ktoré sú začiatočníkmi vo francúzskom jazyku a ich úroveň vzdelania korešponduje so základnou úrovňou francúzskeho vzdelávacieho systému alebo dovŕšili požadovaný vek, ktorý ich oprávňuje na takýto typ vzdelávania v súlade s legislatívou v danej krajine. V prípade úspešného absolvovania skúšok získajú diplom, ktorý je totožný s verziou diplomu pre verejnosť.

DELF Prim sa skladá z diplomov, ktoré sú navzájom od seba nezávislé a zodpovedajú prvým úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

 

SERR

DELF

Používateľ

A1.1

DELF Prim A1.1

 

základy jazyka

A1

DELF Prim A1

A2

DELF Prim A2

Certifikát umožňuje ohodnotiť štyri základné jazykové zručnosti:

  • Počúvanie s porozumením
  • Čítanie s porozumením
  • Ústny prejav
  • Písomný prejav

Testy sú navrhnuté na základe rovnakého modelu ako verzia DELF pre dospelých, ale témy sú prispôsobené deťom - začiatočníkom vo francúzskom jazyku, a to bez ohľadu na školu, ktorú navštevujú - výučba francúzštiny, predchádzajúce vyučovanie, a jazyk, v ktorom vyučovanie prebieha.

V zahraničí je DELF Prim medzinárodne uznávaným diplomom  ktorý potvrdzuje dosiahnutú úroveň jeho držiteľa vo francúzskom jazyku.

 

Zoznam partnerských škôl, v ktorých je možné prihlásiť sa na skúšku DELF Prim v roku 2018:

Bratislava:

Košice: Základná škola Nám. L. Novomeského 2

PRE VIAC INFORMÁCIÍ