DELF školský / junior (od 12 do 17 rokov)

Od 1. septembra 2005 je pre žiakov štátnych,  súkromných aj cirkevných škôl v ponuke diplom DELF  v štyroch nasledujúcich úrovniach:

 

DELF B2

samostatný používateľ

DELF B1

DELF A2

používateľ základov jazyka

DELF A1

 

Každý diplom zodpovedá jednej zo štyroch prvých úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jednotlivé diplomy pozostávajú zo série skúšok, ktorých cieľom je preveriť všetky štyri jazykové zručnosti uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného textu, ústny a písomný prejav.

 

Charakteristika

  • Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie "školský" (scolaire) sa na diplome neuvádza.
  • Štruktúra testov je rovnaká ako v prípade verzie DELF pre dospelých, jediný rozdiel spočíva v témach a materiáloch, ktoré sú prispôsobené mládeži.

Všeobecné podmienky

  • Konanie skúšok DELF scolaire je podmienené podpisom zmluvy, ktorú uzavrie príslušná škola s francúzskym veľvyslanectvom a so skúšobným centrom (Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzska aliancia Košice, Francúzska aliancia Banská Bystrica).
  • Školský DELF je určený pre všetkých žiakov inej ako francúzskej národnosti, ktorí sú na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ.
  • Skúšky sa konajú každý rok v jednotlivých školách so súhlasom francúzskej organizácie CIEP (Medzinárodné centrum pedagogických štúdií).
  • Zápis na skúšky prebieha priamo v školách.
  • Výšku zápisného stanovuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Zoznam partnerských škôl, v ktorých je možné prihlásiť sa na skúšku DELF scolaire v roku 2020:

Banská Bystrica: Gymnázium J. G. Tajovského

Bratislava: Gymnázium Metodova, Gymnázium L. Sáru

Košice: Gymnázium M. R. Štefánika

Nitra: Športové gymnázium

Prievidza: Gymnázium V. B. Nedožerského

Ružomberok: Gymnázium

Trenčín: Gymnázium Ľ. Štúra

Trnava: Gymnázium J. Hollého

Žilina: Bilingválne gymnázium

 

Pre viac informácií: