Školský DELF (od 12 do 17 rokov)

Od 1. septembra 2005 je pre žiakov verejných a súkromných škôl v ponuke diplom DELF  v štyroch nasledujúcich úrovniach:

DELF B2

samostatný používateľ

DELF B1

DELF A2

používateľ základov jazyka

DELF A1

Každý diplom korešponduje jednej zo štyroch prvých úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jednotlivé diplomy pozostávajú zo série skúšok, ktorých cieľom je preveriť všetky štyri jazykové zručnosti uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného textu, ústny a písomný prejav.

Charakteristika

  • Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie "školský" (DELF scolaire) sa na diplome nešpecifikuje.
  • Štruktúra testov je rovnaká ako v prípade verzie DELF pre verejnosť, jediný rozdiel spočíva v témach a materiáloch, ktoré sú prispôsobené školskému publiku.

Všeobecné podmienky

  • Konanie skúšok DELF scolaire je podmienené existenciou zmluvy, ktorú uzavrie príslušný miestny vzdelávací orgán s francúzskym veľvyslanectvom. 
  • Školský DELF je určený pre všetkých žiakov inej ako francúzskej národnosti, ktorí navštevujú jednu z inštitúcií oprávnenú na základe zmluvy takéto skúšky organizovať. 
  • Skúšky sa konajú každý rok v jednotlivých školských zariadeniach so súhlasom francúzskej organizácie CIEP (Medzinárodné centrum pedagogických štúdií).
  • Zápis na skúšky prebieha priamo v školských zariadeniach.
  • Ceny  stanovuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Veľvyslanectva Francúzskej republiky po dohode s miestnymi školskými zariadeniami.

 

Pre viac informácií: