Poplatky

Poplatok za kurz môžete uhradiť:

  • na oddelení kurzov (Sedlárska 7, Bratislava, prízemie) platobnou kartou alebo v hotovosti
  • prevodom na účet
Tatra Banka, kód: 1100
IBAN:  SK82 1100 0000 0026 2952 0424
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + vaše číslo kurzu
  • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov), ktorú Vám vystavíme po zaslaní písomnej objednávky adresovanej a doručenej na Oddelenie kurzov Francúzskeho inštitútu na Slovensku najneskôr do 3 dní pred začiatkom kurzu.

 

Poplatok vo výške 6 € pokrýva všetky administratívne úkony pri zápise a platí sa raz ročne.

 

Školné alebo písomná garancia úhrady

Školné alebo písomná garancia úhrady musí byť uskutočnená pred začiatkom kurzu. Spôsoby úhrady školného sú uvedené v spodnej časti prihlášky, ktorá zostáva študentovi.

 

Podmienky vrátenia poplatkov

O vrátenie platby možno požiadať za nasledujúcich podmienok a po predložení vašej bankovej identifikácie účtu:

 

  • školné v plnej výške 100% v prípade, že sa kurz neotvorí
  • na základe písomnej žiadosti adresovanej Francúzskemu inštitútu v lehote 10 dní v prípade semestrálnych kurzov a v lehote 2 dní pre intenzívne kurzy od začiatku výučby a to jedine v nasledujúcich prípadoch: vážny zdravotný stav (nevyhnutnosť predložiť doklad od lekára); zmena zamestnania súvisiaca s presťahovaním sa do iného mesta.

 

Vrátená suma bude znížená o prevádzkové náklady vo výške 15,00€ a o sumu vypočítanú podľa počtu kurzov, ktoré študent navštívil.

 

Úhrada kurzu na splátky

Vo výnimočných prípadoch je možné kurz uhradiť v dvoch splátkach, a to nasledujúcim spôsobom:

  • prvá splátka (100 Eur) na mieste v deň zápisu
  • druhá splátka (zvyšok ceny kurzu) do 30 dní od začiatku kurzu

 

Za tento spôsob platby si Francúzsky inštitút účtuje 15 €, ktoré budú pripočítané a uhradené v druhej splátke.

 

Prenesenie školného

Preniesť poplatok za školné na ďalší semester je možné po doručení Francúzskemu inštitútu riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti najneskôr v lehote 10 dní v prípade semestrálnych kurzov a v lehote 2 dni pre intenzívne kurzy od začiatku výučby.

 

Minimálny vek potrebný na zápis do našich kurzov pre dospelých je dovŕšených 16 rokov.

Zmena skupiny, vyučovacieho času prípadne stupňa je možná len v prípade voľných miest v danom kurze. Žiadosti o zmenu vedomostného stupňa, ktorú vopred odsúhlasí pedagogický zbor, je potrebné zaslať na schválenie na Oddelenie kurzov Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Zapísaný študent sa zaväzuje, že si zaobstará učebnice predpísané Francúzskym inštitútom na Slovensku. Nie je odsúhlasené používať prefotené učebnice.

Dni a vyučovací čas jednotlivých kurzov sú vyvesené na nástenkách zriadených na tento účel, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Oddelenia kurzov Francúzskeho inštitútu na Slovensku.  Takisto sa môžete informovať priamo u vyučujúceho a na sekretariáte Oddelenia kurzov.

Od jarného semestra 2013 je maximálne počet ľudí v skupine 13 až 16 študentov (v závislosti od veľkosti učebne).

V zmysle udržania kvality vyučovacieho procesu a z úcty k ostatným pokladá oddelenie kurzov za svoju povinnosť vylúčiť z kurzu študenta, ktorý by svojim správaním narušoval riadny priebeh vyučovacieho procesu alebo poškodzoval priestory či materiálne vybavenie Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Je potrebné, aby návštevníci kurzov dodržiavali čas začiatku a konca vyučovacej hodiny. Každý neskorý príchod či skorší odchod totiž narušuje riadny priebeh hodiny. Z úcty k ostatným študentom a vyučujúcim je potrebné vypínať počas vyučovania mobilné telefóny. Je odporúčané mať dohľad nad osobnými vecami. Francúzsky inštitút na Slovensku nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade krádeže či poškodenia osobných vecí návštevníka kurzu. Francúzsky inštitútu na Slovensku nepreberá zodpovednosť za deti mladšie ako 16 rokov mimo vyučovania.