Fond Jozefa Felixa

Fond Jozefa Felixa je fond určený slovenským vydavateľom na podporu prekladov francúzskych autorov, kníh, článkov do slovenčiny.

Francúzsky inštitút na Slovensku môže poskytnúť vydavateľovi časť z celkových nákladov na preklad a tiež časť z nákladov na pozvanie francúzskeho autora na Slovensko.

Kritériá výberu

Pri výbere sú uprednostňovaní súčasní autori z oblasti beletrie, spoločenských vied, detskej literatúry, biografie, komiksy. Podpora môže byť pridelená iba tým prekladom, ktoré vyjdú v príslušnom roku.

Dokumenty na zaslanie

  • vyplnené a parafované tlačivo žiadosti;
  • kópiu zmluvy vydavateľa o postúpení autorských práv francúzskym vydavateľom;
  • kópiu listu alebo korešpondencie vydavateľa s francúzskym vydavateľom alebo spisovateľom o pozvaní alebo prísľubu príchodu na Slovensko pre prípad žiadania finančnej spoluúčasti počas autorovej návštevy Slovenska.

Tlačivo žiadosti na stiahnutie tu.

POZOR! Podpory sú pre rok 2015 pozastavené.

 

Ďalšie možnosti podpory

Francúzsky inštitút v Paríži môže pomôcť vydavateľom uhradiť autorské práva. Táto pomoc je určená pre domácich vydavateľov, ktorí hodlajú preložiť a vydať francúzskych autorov alebo sú v jednaní s francúzskym vydavateľom o postúpení autorských práv. Týka sa to ale len tých práv, ktoré neboli zatiaľ uhradené, Francúzsky inštitút v Paríži ich dodatočne neprepláca. Výberová komisia v Paríži na základe poskytnutých materiálov vyberie kandidátov na zaplatenie práv.

Pre požiadanie o zaplatenie práv je potrebné najneskôr do určených termínov poslať na našu adresu tieto dokumenty :

  • kópiu zmluvy o autorských právach medzi slovenským a francúzskym vydavateľom ;
  • predbežný rozpočet príjmov a výdavkov vyjadrený v Eurách, podpísaný a datovaný (francúzska alebo anglická verzia v spodnej časti článku) ;
  • vyplnenú a podpísanú zmluvu s Francúzskym inštitútom v dvoch exemplároch (k dispozícii u nás).

Nekompletné alebo neúplné údaje budú mať za následok vyradenie zo selekcie.

 Termín pre podanie žiadostí :  25. máj 2015 a 7. december 2015 

POZOR! Výberové kolá sa uskutočnia v júni 2015 a januári 2016

Ďalšie podpory určené pre vydavateľov, prekladateľov, autorov a kníhpredajcov, nájdete na stránke Francúzskeho knižného centra - Centre national du livre