Uvedené zásady ochrany osobných údajov stanovujú a zároveň Vás informujú tom, ako Francúzsky inštitút na Slovensku používa a chráni informácie, ktoré nám poskytujete v prípade, že využívate naše služby.

Upozorňujeme, že sa táto politika ochrany osobných údajov môže kedykoľvek zmeniť a kedykoľvek doplniť Francúzskym inštitútom na Slovensku, najmä v súlade s legislatívnym, regulačným, právnym a technologickým vývojom. V tomto prípade bude dátum aktualizácie jasne uvedený na začiatku týchto zásad. Tieto úpravy sú pre používateľa platné hneď po ich zverejnení online. Je preto vhodné, aby používateľ sledoval pravidelne túto politiku ochrany údajov a politiku používania cookies a aby sa oboznámil s akýmikoľvek zmenami.

Francúzsky inštitút na Slovensku bude zbierať a spracovávať osobné údaje, ktoré sú náležité, primerané a nevyhnutne potrebné s vopred dohodnutým účelom. Francúzsky inštitút na Slovensku podnikne všetky potrebné kroky, aby boli údaje presné, úplné, a ak je to potrebné, aktualizované.

V súlade so Všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov, ktoré prijal Európsky parlament dňa 14. apríla 2016 a zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978, Vás informujeme o nasledovnom:

Inštitúcia zodpovedná za spracovanie údajov je:

Francúzsky inštitút na Slovensku so sídlom:

Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

Slovensko

Tel.: + 421 2 59 34 77

Francúzsky inštitút na Slovensku sa zaväzuje získať súhlas dotknutých osôb hneď ako je to potrebné a informovať ich o spracovaní ich údajov. Vaše osobné údaje sme povinní spracovať v týchto prípadoch:

 • ak sa zapíšete na jednu z našich služieb,
 • ak využívate jednu z našich služieb,
 • ak navštívite našu webovú stránku (webová stránka Francúzskeho inštitútu nepoužíva cookies),
 • ak nám poskytujete produkty alebo služby,
 • ak sa zúčastňujete súťaží, podujatí alebo iných činností s verejnosťou, ktoré organizujeme,
 • ak súhlasíte stým, že budete dostávať informačný leták a iné komerčné informácie z našej strany,
 • ak sa uchádzate o pracovnú ponuku,
 • ak nás chcete kontaktovať a položiť nám otázku alebo podať sťažnosť.

Príjemcom Vašich osobných údajov je iba Francúzsky inštitút na Slovensku. Tieto údaje, či už v individuálnej alebo súhrnnej podobe, sa nikdy nezasielajú tretej strane, a to bez ohľadu na ďalšie spracovanie, o ktoré požiada Francúzsky inštitút na Slovensku (viac informácií o nich nájdete nižšie v bode 8). Francúzsky inštitút na Slovensku, ani nikto iný, kto bude údaje spracovávať, nepredá osobné údaje svojich návštevníkov, zákazníkov a používateľov.

Vaše osobné údaje uchováva Francúzsky inštitút na Slovensku iba po dobu nevyhnutnú na splnenie požadovaného cieľa.

Máte právo na prístup k osobným informáciám, ktoré sa Vás týkajú.

Z dôvodu povinnosti zabezpečiť dôvernosť spracovania osobných údajov, za ktoré zodpovedá Francúzsky inštitút na Slovensku, Vás informujeme, že Vaša žiadosť bude spracovaná za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť, vrátanie vyhotovenia scanu Vášho platného dokladu totožnosti (v prípade elektronického formulára) alebo fotokópie platného dokladu totožnosti (v prípade písomnej žiadosti).

 • Právo na úpravu údajov

Na základe tohto práva Vás zákon oprávňuje požiadať o úpravu, aktualizáciu, uzamknutie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré môžu byť nepresné, chybné, neúplne, alebo neaktuálne.

Môžete taktiež stanoviť všeobecné a konkrétne kroky týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi po Vašej smrti. V takomto prípade môžu dediči zosnulého informovať o smrti ich blízkej osoby a/alebo pristúpiť k aktualizácii údajov.

 • Právo podať odpor

Uplatnenie tohto práva je možné iba v jednej z dvoch situácii:

  1. Ak je uplatnenie tohto práva založené na oprávnených dôvodoch; alebo
  2. Ak uplatnenie tohto práva slúži na zamedzenie zhromažďovania údajov na komerčné účely

Pokiaľ ide o maloleté osoby mladšie ako 16 rokov, Francúzsky inštitút na Slovensku sa zaväzuje získať povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu pred použitím osobných údajov tohto dieťaťa.

Francúzsky inštitút na Slovensku sa zaväzuje odpovedať na Vašu žiadosť o prístup, úpravu alebo námietku alebo akúkoľvek inú žiadosť o dodatočné informácie v primeranej lehote, ktorá nesmie prekročiť jeden mesiac od prijatia Vašej žiadosti.

Francúzsky inštitút na Slovensku Vás informuje, že využíva oprávnených sprostredkovateľov služieb na uľahčenie zhromažďovania a spracovania údajov, ktoré ste nám zaslali. Títo oprávnení sprostredkovatelia sa nachádzajú v Európskej únii alebo ich ukladanie údajov je v Európskej únii a ich infraštruktúra je nastavená tak, aby bola chránená pred napadnutím dát.

Francúzsky inštitút na Slovensku dopredu zabezpečil, aby jeho sprostredkovatelia mali primerané poistenia a dodržiavali prísne podmienky dôvernosti, použitia a ochrany údajov. Softvér používaný Francúzskym inštitútom na Slovensku od sprostredkovateľov zohľadňuje ochranu osobných údajov od ich získania a neukladá žiadne cieľové údaje, ako to predpisujú nariadenia.

V prípade, že si myslíte, že Francúzsky inštitút na Slovensku nerešpektuje svoje povinnosti týkajúce sa Vašich osobných údajov, môžete podať žalobu alebo napísať žiadosť príslušnému orgánu.