Život vo Francúzsku

Campus France je Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva. Campus France Vám ponúka informačný servis, poradenstvo a pomoc pri zápise či prestupe  na francúzsku vysokú školu.

"Espace Campus France" poskytuje služby v rámci Francúzskeho inštitútu na Slovensku. "Espace CampusFrance" má za úlohu pomáhať a radiť slovenským študentom počas celej prípravy na štúdium vo Francúzsku a to tak, že :

  • im pomáha zvoliť si taký študijný program, ktorý dokážu úspešne zvládnuť;
  • ich oboznamuje so študentským životom vo Francúzsku, informuje o štipendiách a rôznych spôsoboch financovania štúdia.

Viac informácií:

Financovanie štúdií vo Francúzsku

Poplatky školného sú na rôznych vysokoškolských zariadeniach rôzne. Ročné zápisné na prípravu štátnych diplomov stanovuje štát, ktorý nesie najväčšiu časť reálnych nákladov.

Študentom so záujmom o štúdium vo Francúzsku môžu byť udelené:

Zahraniční študenti môžu vo Francúzsku aj pracovať - zápisom na vysokú školu im vzniká nárok na špeciálny režim sociálneho poistenia určený pre študentov. Toto právo sa týka všetkých študentov, aj tých, čo sú vo Francúzsku prvýkrát, alebo sú zapísaní v prvom ročníku. Pracovný čas vo Francúzsku je v priemere 35 hodín týždenne, pričom francúzske zákony umožňujú zahraničným študentom odpracovať maximálne 964 hodín za rok. Garantovaná je minimálna mzda (SMIC - Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), v hrubom táto suma predstavu 9,53 eur za každú odpracovanú hodinu.

Zdravotné a sociálne poistenie

Sociálne poistenie tak francúzskych ako zahraničných študentov je povinné.

Poistenie prebieha zároveň so zápisom na univerzitu zaplatením príspevku (nariadenie zákona z 19. júla 2001).

Študenti, ktorým bolo udelené štipendium francúzskej vlády, sú oslobodení od platenia tohto poplatku.

Pre získanie oprávnenia na sociálne poistenie je potrebné:

  • byť zapísaný na vysokú školu na obdobie aspoň 4 mesiacov;
  • byť mladší ako 28 rokov k 1. októbru daného školského roka (isté výnimky môžu byť uznané študentom, ktorých štúdium je veľmi dlhé, napr. špecializácie v medicíne);
  • predložiť dokument alebo potvrdenie dosvedčujúce zákonnosť pobytu študenta vo Francúzsku (pobytový preukaz).     

Sociálne poistenie má stanovené tzv. zmluvné sadzby, po prekročení ktorých negarantuje hradenie výdavkov. Tieto sa pohybujú od 60 do 100 % reálnych výdavkov v závislosti od typu ošetrenia.

Bývanie vo Francúzsku

Vo Francúzsku sa univerzitné internáty volajú Cités-U a sú v správe verejných inštitúcií tzv. Regionálnych univerzitných a školských centier (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires - CROUS). Môžu sa nachádzať v areáli univerzity alebo v meste, pričom ubytovanie je udeľované na základe veľmi prísnych sociálnych kritérií.

Internáty regionálnych univerzitných a školských centier (CROUS) sú najúspornejšou formou bývania: mesačné nájmy sa pohybujú od okolo 120 eur za jednolôžkovú izbu  po 350 eur za garsónku. Počet týchto ubytovacích zariadení je obmedzený, pričom štipendisti francúzskej vlády sú prioritnými uchádzačmi o tento typ ubytovania.

Na základe zmlúv medzi mnohými univerzitami a CROUSom sa izby rezervujú pre zahraničných študentov, ktorí sa zúčastňujú štúdia v rámci výmenných programov a programov spolupráce. Niektoré inštitúcie tiež zabezpečujú izby pre zahraničných študentov zapísaných v druhom ročníku magisterského štúdia alebo na doktorandskom štúdiu.

Ďalším typom ubytovanie je prenájom bytov či izieb v súkromnom sektore. Oznamy o možnostiach bývania môžete nájsť na ubytovacom oddelení Vašej školy, centrách pre zahraničných študentov v danom meste alebo v príslušnom regionálnom univerzitnom a školskom centre (CROUS).

Podpora pri bývaní

Francúzsko poskytuje študentom z krajín Európskej únie rovnakú pomoc ako francúzskym študentom. Výška príspevku je vyrátaná na základe výšky nájmu a príjmov študenta, pričom každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Študent nezískava tento príspevok automaticky.

O príspevok na bývanie môžete požiadať v prípade, že spĺňate nasledujúce tri podmienky:

  • máte ubytovanie a je možné vydokladovať adresu a výšku nájmu
  • ste zaevidovaný v systéme povinného sociálneho zabezpečenia študentov („Sécurité sociale“)
  • máte vo Francúzsku založený bankový účet na Vaše meno, nakoľko príspevok je vyplácaný každý mesiac priamo na účet.

Žiadosť o finančný príspevok sa vyplňuje priamo na internetovej stránke Pokladnice pre rodinné príspevky (Caisse d'allocation familiale, CAF) do troch mesiacov od ubytovania sa.

Oddelenie pre zahraničných študentov

Príchod do novej krajiny môže byť často stresujúci. Práve preto, mnohé inštitúcie  vytvorili oddelenia, ktoré sú určené pre zahraničných študentov. Služby poskytované týmito oddeleniami sú rôzne: môže ísť o vyzdvihnutie na letisku, rezervovanie ubytovania, sprevádzanie, tútorstvo alebo kurzy francúzštiny pre zahraničných študentov. Francúzske Centrá pre vysoké školstvo a výskum (PRES), školy a univerzity sú Vám vždy k dispozícii.