Program PHC Štefánik

Projekty vedeckej spolupráce v rámci programu Štefánik (vo Francúzsku známe ako PHC - Projekty spolupráce Hubert Curien) sú financované francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí a slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Administratívna časť týchto projektov bola zverená francúzskemu operátorovi pre mobilitu Campus France.

Cieľom programu Štefánik je rozvíjať vedecké a technologické výmeny par excellence  medzi výskumnými laboratóriami v oboch krajinách a pritom klásť dôraz na nové spolupráce. Program sa dotýka všetkých vedeckých disciplín, vrátane humanitných a sociálnych vied.


Financovanie vybraných projektov,  ktoré sa každoročne udeľuje na dva roky, zahŕňa náklady spojené s mobilitou vedcov angažovaných do programu.  Nezahŕňa teda náklady na výskum; financovanie projektov hradia partnerské laboratória, prípadne sú hradené z iných zdrojov.

Priebeh projektu:

  • najneskôr do troch mesiacov po ukončení projektu je potrebné zaslať záverečnú správu
  • francúzsky vedúci projektu musí bezpodmienečne použiť predpísaný vzor a pripojiť ho online k svojmu projektu v tejto lehote
  • záverečnú správu je potrebné zaslať aj na Francúzske veľvyslanectvo v rovnakej lehote (obráťte sa na kontaktnú osobu)
  • publikácie, ktoré vzniknú v rámci riešeného projektu, musia obsahovať zmienku, že boli vydané s podporou francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja (Ministères des Affaires étrangères et du développement international MAEDI) a francúzskeho Ministerstva vysokého školstva a výskumu (Education Nationale l’Enseignement supérieur et de la Recherche MESR).

Slovenskí výskumní pracovníci predkladajú projekty na slovenskej strane: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko

Francúzski vedeckí pracovníci predkladajú projekty na francúzskej strane:  http://www.campusfrance.org/fr/stefanik

Časový harmonogram programu Štefánik

  • Termín odovzdania prihlášok (na slovenskej strane): do 16. júna 2015, 12.00
  • Termín odovzdania prihlášok (na francúzskej strane) : do 10. júla 2015
  • Zverejnenie výsledkov: druhá polovica decembra 2015
  • Začiatok projektov: 1. január 2016
  • Koniec projektov: 31. december 2017