Program PHC Štefánik 2020-2021

Projekty vedeckej spolupráce v rámci programu Štefánik (vo Francúzsku známe ako PHC - Projekty spolupráce Hubert Curien) sú financované francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí a slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Administratívna časť týchto projektov bola zverená francúzskemu operátorovi pre mobilitu Campus France.

Cieľom programu Štefánik je rozvíjať vedecké a technologické výmeny par excellence  medzi výskumnými laboratóriami v oboch krajinách a pritom klásť dôraz na nové spolupráce. Program sa dotýka všetkých vedeckých disciplín, vrátane humanitných a sociálnych vied.


Financovanie vybraných projektov,  ktoré sa každoročne udeľuje na dva roky, zahŕňa náklady spojené s mobilitou vedcov angažovaných do programu.  Nezahŕňa teda náklady na výskum; financovanie projektov hradia partnerské laboratória, prípadne sú hradené z iných zdrojov.

Priebeh projektu

  • najneskôr do troch mesiacov po ukončení projektu je potrebné zaslať záverečnú správu
  • francúzsky vedúci projektu musí bezpodmienečne použiť predpísaný vzor a pripojiť ho online k svojmu projektu v tejto lehote
  • záverečnú správu je potrebné zaslať aj na Francúzske veľvyslanectvo v rovnakej lehote (obráťte sa na kontaktnú osobu)
  • publikácie, ktoré vzniknú v rámci riešeného projektu, musia obsahovať zmienku, že boli vydané s podporou francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja (Ministères des Affaires étrangères et du développement international MAEDI) a francúzskeho Ministerstva vysokého školstva a výskumu (Education Nationale l’Enseignement supérieur et de la Recherche MENESR).

Termíny

  • Termín na predkladanie žiadostí: 2. september 2019
  • Výsledky: december 2019
  • Začiatok projektov: 1. január 2020
  • Koniec projektov: 31. decembra 2021

Ak ste slovenský výskumník,...

... na predkladanie projektov na slovenskej strane kliknite tu.

Ak ste francúzsky výskumník,...

...na predkladanie projektov na francúzskej strane kliknite tu. 

Kontakty

François-Xavier MORTREUIL - Atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu

Marine GOBET - Referentka pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu

Tel: +421 (0)259 34 77 41