Ďalšie štipendiá

Štipendium pre magisterské štúdium od nadácie „Fondation Sciences Mathématiques de Paris“.

Od roku 2010 nadácie Fondation Sciences Mathématiques de Paris ponúka každoročne štipendiá na magisterské štúdium pre vynikajúcich študentov z celého sveta, ktorí chcú pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. 

Tento rok je program zameraný na študentov prvého alebo druhého magisterského ročníka. Kandidátom sa odporúča ovládať francúzsky jazyk. Vaše prihlášky môžete zasielať od 1.10.2015 do 26.01.2016. Úspešní uchádzači získajú 1100€/mes.

Viac informácií nájdete na: http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/pgsm-international-264.htm

 

Štipendia regiónu Champagne-Ardenne

Regionálna rada Champagne-Ardenne ponúka v rámci partnerskej spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom štipendiá pre slovenských študentov, ktorí ovládajú francúzsky jazyk a chceli by študovať vo Francúzsku v akademickom roku 2014/2015.

Uchádzači o toto štipendium musia pochádzať z Nitrianskeho kraja, študovať tam alebo tam mať trvalý pobyt.

Podrobnejšie informácie :

Štipendia Univerzitnej agentúry frankofónie

Agence universitaire de la FrancophonieUniverzitná agentúra frankofónie (AUF) ako partnerská inštitúcia vysokoškolských zariadení a výskumných centier ponúka viaceré programy spolupráce, ktorých cieľom je podporovať výskum a vzdelávanie vo francúzštine. Viac informácií o jednotlivých možnostiach nájdete na stránke AUF.

AUF takisto ponúka viacero študijných štipendií vo Francúzsku (magisterské, doktorandské štúdium, jazykové alebo odborné stáže...). Viac informácií nájdete tu.

Prospechové štipendiá Eiffel

Pre koho je tento program určený?

- Pre študentov magisterského a doktorandského štúdia
- Pre najlepších zahraničných študentov

Na aké obdobie sa štipendium udeľuje?

Maximálna dĺžka štipendií je 12 mesiacov v prípade študentov 2. ročníka magisterského štúdia, 24 mesiacov v prípade študentov zapísaných do 1. ročníka magisterského štúdia a 36 mesiacov v prípade inžinierskych programov (tzv. écoles d'ingénieurs).

V prípade doktorandského štúdia pod dvojitým vedením je maximálna dĺžka štipendií 10 mesiacov.

Ako sa o štipendium uchádzať

Kandidátov navrhuje výlučne francúzska strana. Francúzske organizácie, ktoré kandidátov navrhnú, sa zároveň zaväzujú, že zabezpečia, aby boli úspešní kandidáti zapísaní do nimi vybraného študijného programu. Jednotlivé zariadenia sa pri vypĺňaní prihlášok opierajú o odporúčania zo strany ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Uzávierka štipendií: 9. január 2015

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Campus France.

Štipendia Vysokej školy ENS (Ecole Nationale Supérieure de Cachan)

ENS CachanŠkola ENS/Ecole Normale Supérieure poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie. Každoročne poskytuje štipendiá pre tridsať zahraničných študentov. 

V ponuke sú dva typy štipendií:

Prihlášky je možné zasielať v období od 7. januára do 7. marca 2014

Pre viac informácii navštívte internetovú stránku ENS.

Štipendia SAIA - Národný štipendijný program

Slovenská vláda zaviedla v roku 2005 Národný štipendijný program na podporu mobilít určený okrem iného pre zahraničných študentov, výskumníkov, vedeckých pracovníkov a umelcov. 

Cieľom Národného štipendijného programu SR je podporovať mobilitu zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a umožniť im tak pobyt na slovenských univerzitách či výskumných centrách.

Viac informácií nájdete tu.