Francúzsko a Slovensko úzko spolupracujú v oblasti výskumu a inovácií už od roku 1993. Francúzsko-slovenská vedecká spolupráca je zakotvená aj v bilaterálnej dohode medzi obomi krajinami v súlade s Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania.

Program bilaterálnej vedeckej spolupráce financuje mobility počas dvoch rokov medzi slovenskými a francúzskymi vedeckými pracoviskami. Na francúzskej strane ju zastrešuje Ministerstvo Európy a zahraničných vecí spolu s Ministerstvom pre vysoké školstvo, vedu a inovácie a na slovenskej strane Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Výzva na podávanie žiadostí sa vyhlasuje raz za dva roky. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Cena M. R. Štefánika vznikla z iniciatívy Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku (Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť – SCAC) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) pri príležitosti 10. výročia programu PHC Štefánik. Hlavnou motiváciou bolo zviditeľniť výsledky francúzsko-slovenskej bilaterálnej spolupráce a oboznámiť širokú verejnosť o existencii tejto možnosti podpory.

Cena M.R. Štefánika je udeľovaná každé dva roky na základe výzvy na predloženie žiadostí. Laureátov vyberá zmiešaná francúzsko-slovenská hodnotiaca komisia. Cena odmeňuje projekt za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce. O cenu sa môže uchádzať len slovenský vedecký kolektív, ktorý bol v minulosti zapojený do projektov bilaterálnej spolupráce Štefánik.

Podrobnejšie informácie získate tu.

Dunajská stratégia je program na podporu multilaterálnej vedeckej spolupráce. Funguje na rovnakých princípoch ako PHC Štefánik to znamená, že financuje mobilitu medzi zúčastnenými krajinami. Program bol spustený v júli 2019 medzi nasledovnými krajinami: Rakúsko, Česká republika, Srbsko, Slovensko a Francúzsko. S uvedenými krajinami má Francúzsko aj samostatné bilaterálne projekty (Program Amadeus s Rakúskom, Program Barrandov s ČR, Program Pavle Savić so Srbskom a Program Štefánik so Slovenskom).

Cieľom tohto programu je pomôcť posilniť Európsky výskumný priestor vytvorením nových výskumných sietí a podpora výskumných pracovníkov. Je určitým medzistupňom medzi bilaterálnou spoluprácou a projektmi financovanými EÚ.

Francúzsko má v súčasnosti uzavretú dohodu o bilaterálnej vedeckej spolupráci medzi 54 rôznymi krajinami, v rámci ktorých sa financuje mobilita medzi vedeckými pracovníkmi. Veľký dôraz sa kladie na vytvorenie nových partnerstiev a zapojenie do výskumu mladých vedeckých pracovníkov. Multilaterálna spolupráca v rámci Dunajskej stratégie by mala neskôr vyústiť do veľkých európskych projektov v rámci rámcového programu Európskej komisie pre výskum a inovácie (PCRI).

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Dohoda o spolupráci medzi CNRS a Slovenskou akadémiou vied bola podpísaná 21. januára 1994. Je multidisciplinárna a umožňuje výskumným tímom z obidvoch inštitúcií financovať projekty vďaka nástrojom podpory spolupráce CNRS vo všetkých vedných disciplínach. Táto dohoda, ktorá sa automaticky predlžuje, umožňuje vytvoriť tzv. medzinárodné programy vedeckej spolupráce (PICS), spoločné výskumné programy (PRC) a taktiež zakladanie „medzinárodných združených laboratórií“ (LIA) – alebo vytvorenie medzinárodných výskumných sietí (IRN ex-GRDI) alebo dokonca zmiešaných medzinárodných jednotiek (IMU) pre špičkové vedecké kolektívy.

Viac informácií na http://www.cnrs.fr/ https://www.sav.sk/

Doktorát na dvoch univerzitách je výborný nástroj na vytvorenie bilaterálnej spolupráce medzi vedeckými pracoviskami dvoch krajín. Študent doktorandského štúdia je paralelne zapísaný na dvoch univerzitách, na každej z nich má jedného vedúceho doktorandskej práce a po jej obhájení získa doktorský diplom oboch univerzít.

Medzi obomi univerzitami je podpísaná dohoda, ktorá je v súlade s platnou legislatívou oboch krajín. Študent je obyčajne 6 mesiacov vo svojej krajine a 6 mesiacov vo Francúzsku striedavo počas troch rokov štúdia. Štipendium francúzskej vlády pokrýva pobytové náklady počas pobytu doktoranda vo  Francúzsku.

Bližšie informácie o doktoráte:

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/les-cotutelles-internationales-de-these

Bližšie informácie o štipendiu nájdete tu:

Tieto štipendiá sú určené pre slovenských doktorandov a vedeckých pracovníkov. Študijný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. chce si osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt!

Žiadosť na tento druh štipendia môžu predložiť jedine tí študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.

O toto štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci zo všetkých vedeckých disciplín.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje od roku 2009 v rámci francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce jadrové semináre na rôzne témy určené pre slovenských študentov a doktorandov jadrovej fyziky.

Jadrové semináre boli organizované vo forme letných a zimných univerzít. Od roku 2012 sa do spolupráce zapojila aj česká strana a v súčasnosti sú organizované striedavo raz na Slovensku a raz v Českej republike. V roku 2017 sa seminár výnimočne konal aj vo Francúzsku.

Semináre umožňujú získať účastníkom najčerstvejšie informácie z rôznych oblastí jadrovej energetiky ako napr. vyraďovanie jadrových elektrární, jadrové reaktory 4. generácie, hlbinné uskladnenie jadrového odpadu,  a pod.

Chceli by ste vedieť, kedy sa bude konať najbližší seminár ?

Chceli by ste, aby sa niektorý zo seminárov venoval konkrétnej téme ? Kontaktujete nás !

Podrobnejšie informácie o predchádzajúcich seminároch