Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom, ktorým to finančná situácia umožňuje, kofinancované štipendiá, s cieľom zvýšiť počet udelených štipendií. Uchádzači absolvujú vo Francúzsku ročný študijný pobyt na univerzite. Uchádzači získajú štatút štipendistu a získajú nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, zodpovednosť za škody, repatriácia) a oslobodenie od zápisného na univerzitách. Štipendium je vo výške 350 eur mesačne a rodičia sa podieľajú na financovaní rovnakou výškou. Spolu má štipendista 700 eur mesačne. Štipendium je možné získať pre:

Bakalárske štúdium

prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax

 • Prvý rok magisterského štúdia (M1)

ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať francúzsky diplom Maîtrise alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)

 • Druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2

ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu)

 • Druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie – príprava na doktorát) M2

ročný študijný pobyt, väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni 3. cyklu – doktorát.

Študijné odbory

Na vyššie uvedené študijné pobyty sa môžu hlásiť študenti z týchto odborov: exaktné a inžinierske vedy, prírodné vedy, sociálne vedy, právo, politické vedy, ekonómia a humanitné vedy.

Dĺžka štúdia

10 mesiacov

Obdobie

Akademický rok 2021 / 2022 (od septembra alebo októbra 2021)

Žiadosť

 • Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej najneskôr do 1. marca 2021.
 • Kandidáti, ktorých žiadosti prejdú prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom alebo anglickom jazyku, ktorý sa bude konať v apríli 2021 v SAIA, v Bratislave.
 • O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2021 a budú môcť vycestovať do Francúzska najskôr v septembri 2021.

Platba školného

Niektoré študijné programy sú spoplatnené, najmä na súkromných školách. Štipendium nepokrýva automaticky tieto náklady, ale je možné ich uhradiť v prípade súhlasu výberovej komisie, maximálne však do výšky 5000 eur.

Poznámka k akceptačnému listu

Záujemca o štipendium si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium, ktoré chce absolvovať. Do pohovoru treba predložiť korešpondenciu s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí. Uchádzači o prvý rok bakalárskeho štúdia prikladajú tlačivo z portálu parcoursup.fr s prioritnou školou. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov, ako aj oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.

Poznámka k úrovni znalosti francúzštiny

Uchádzači o štipendium na študijný program, ktorý bude prebiehať vo francúzskom jazyku, musia ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2. Študent by mal zvládnuť v tomto jazyku predstaviť svoj študijný zámer a odpovedať na otázky členov komisie. Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v angličtine by mali ovládať francúzsky jazyk aspoň na úrovni A2 a anglický jazyk na úrovni B2. Pohovor môže prebiehať v angličtine.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka na rok 2021-2022 pre slovenských študentov štipendiá na jednoročný študijný pobyt za účelom získania diplomu Master 2. Uchádzači musia byť minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia v čase podania žiadosti o štipendium.

Záujemcovia o takéto pobyty môžu získať diplom:

 • Master Professionnel: štúdium zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie.
 • Master Recherche: štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie a končí obhajobou diplomovej práce. Predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

Študijné odbory

Tento druh štipendií sa týka inžinierskych vied, prírodných vied, politických a ekonomických vied, humanitných a sociálnych vied.

Dĺžka pobytu

10 mesiacov

Obdobie

Školský rok 2021/2022 (od septembra alebo októbra 2021)

Žiadosť

 • Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej najneskôr do 1. marca 2021.
 • Kandidáti, ktorých žiadosti prejdú prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom alebo anglickom jazyku, ktorý sa bude konať v apríli 2021 v SAIA, v Bratislave.
 • O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2021 a budú môcť vycestovať do Francúzska najskôr v septembri 2021.

Platba školného

Niektoré Master programy sú spoplatnené, najmä na súkromných školách. Štipendium nepokrýva automaticky tieto náklady, ale je možné ich uhradiť v prípade súhlasu výberovej komisie a to maximálne do výšky 5000 eur.

Poznámka k akceptačnému listu

Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium, ktoré chce absolvovať. Do pohovoru treba predložiť korešpondenciu s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov, ako aj oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.

Poznámka k úrovni znalosti francúzštiny

Uchádzači o štipendium na študijný program, ktorý bude prebiehať vo francúzskom jazyku, musia ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2. Študent by mal zvládnuť v tomto jazyku predstaviť svoj študijný zámer a odpovedať na otázky členov komisie. Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v angličtine by mali ovládať francúzsky jazyk aspoň na úrovni A2 a anglický jazyk na úrovni B2. Pohovor môže prebiehať v angličtine.

Pre viac informácií ohľadom iných typov štipendií (CROUS, regionálne štipendiá, atď.), kliknite sem.

K stiahnutiu

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41