Termín na podanie žiadostí do 1. marca 2023!

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR kofinancované štipendiá pre slovenských študentov na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia (L1, L2, L3) a na prvý rok magisterského štúdia (Master 1 ).

 

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium na pobytové náklady vo výške 470€ mesačne (rodičia prispievajú vo výške 390€) ;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a oslobodenie od príspevku 95€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Úhrada cestovných nákladov MŠVVaŠ SR (pre uchádzačov, ktorí študujú na slovenskej vysokej škole v momente podávania žiadosti o štipendium).

 

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium: 1. marec 2023;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2023. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku.
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2023

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

 

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2023/24 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2023.

 

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Koherentnosť študijného a profesijného zámeru uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

 

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné, žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači (netýka sa maturantov, ktorí sa hlásia cez parcoursup) priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

 

Dĺžka štipendia:

Na bakalársky stupeň (L1, L2 alebo L3) sa udeľuje štipendium len na jeden rok. Po roku štúdia vo Francúzsku si môžu študenti podať žiadosť o sociálne štipendium.

Uchádzači o prvý rok magisterského štúdia získajú automaticky štipendium na dva roky na absolvovanie celého magisterského štúdia. Na druhý rok magisterského štúdia (Master 2) sa im zvýši štipendium na 860€ mesačne.

 

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá pre slovenských študentov na absolvovanie posledného ročníka magisterského štúdia vo Francúzsku (Master2 ).

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 860€ mesačne;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného a príspevku 95€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC ;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Cestovné náklady tam a späť pri nástupe na prvý z troch pobytov vo Francúzsku (len pre študentov, ktorí študujú na Slovensku v momente uchádzania sa o štipendium)..

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium : 1. marca 2023;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2023. Pohovor sa bude konať on-line v anglickom alebo vo francúzskom jazyku;
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2023.

Kontakt pre zaslanie žiadostí a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2023/24 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2023.

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Koherentnosť študijného a profesijného zámeru uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné, žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

Dĺžka štipendia:

Počas celej dĺžky Master 2 programu vrátane povinnej stáže.

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Pre viac informácií ohľadom iných typov štipendií (CROUS, regionálne štipendiá, atď.), kliknite sem.

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41