Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR kofinancované štipendiá pre slovenských študentov na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia (L1, L2, L3) a na prvý rok magisterského štúdia (Master 1 ).

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium na pobytové náklady vo výške 470€ mesačne (rodičia prispievajú vo výške 390€) ;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a oslobodenie od príspevku 100€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Úhrada cestovných nákladov MŠVVaŠ SR (pre uchádzačov, ktorí študujú na slovenskej vysokej škole v momente podávania žiadosti o štipendium).

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium: 31. marec 2024;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2024. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku v závislosti od zvoleného študijného programu.
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2024.

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2024/25 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2024.

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Nadväznosť študijného zámeru na budúce povolanie uchádzača, ako aj prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné – žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy so zameraním na človeka, zvieratá a životné prostredie v rámci európskeho prístupu „jedno zdravie“
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • spoločenské a vedecko-technické výzvy spojené s environmentálnou krízou;
 • nástroje a aplikácie digitálnej transformácie.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači (netýka sa maturantov, ktorí sa hlásia cez parcoursup) priložia akceptačný list alebo mailovú komunikáciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

Dĺžka štipendia:

Na bakalársky stupeň (L1, L2 alebo L3) sa udeľuje štipendium len na jeden rok. Po roku štúdia vo Francúzsku si môžu študenti podať žiadosť o sociálne štipendium.

Uchádzači o prvý rok magisterského štúdia získajú automaticky štipendium na dva roky na absolvovanie celého magisterského štúdia. Na druhý rok magisterského štúdia (Master 2) sa im zvýši štipendium na 860€ mesačne.

 

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá pre slovenských študentov na absolvovanie posledného ročníka magisterského štúdia vo Francúzsku (Master2 ).

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 860€ mesačne;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a oslobodenie od príspevku 100€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Úhrada cestovných nákladov MŠVVaŠ SR (pre uchádzačov, ktorí študujú na slovenskej vysokej škole v momente podávania žiadosti o štipendium).

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium : 31. marca 2024;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2024. Pohovor sa bude konať on-line v anglickom alebo vo francúzskom jazyku;
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2024.

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2024/25 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2024.

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Nadväznosť študijného zámeru na budúce povolanie uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné – žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy so zameraním na človeka, zvieratá a životné prostredie v rámci európskeho prístupu „jedno zdravie“
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • spoločenské a vedecko-technické výzvy spojené s environmentálnou krízou;
 • nástroje a aplikácie digitálnej transformácie.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany)
 • Kópie vysokoškolských diplomov;
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

Dĺžka štipendia:

Počas celej dĺžky Master 2 programu vrátane povinnej stáže.

 

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Francúzske Ministerstvo Európy a zahraničných vecí v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku a Francúzskym inštitútom na Slovensku ponúka štipendiá na štúdium do Francúzska pre európskych študentov na úrovni Master 1 a Master 2 (prvý a druhý ročník magisterského štúdia).

Výhody :

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Príspevok vo výške 6 850 EUR na semester počas celého štipendijného pobytu vo Francúzsku;
 • Jednorazový príspevok vo výške 1 700 EUR na výdavky súvisiace s príchodom do Francúzska ;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a oslobodenie od príspevku 100€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC. Na získanie potvrdenia o oslobodení od úhrady CVEC si však musíte vytvoriť konto na messervices.etudiant.gouv.fr a prihlásiť sa na cvec.etudiant.gouv.fr;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať aj príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Zvýhodnené ceny kultúrnych aktivít organizovaných agentúrou Campus France.
 • Štipendium „France Excellence Europa“ nepokrýva školné ani náklady na medzinárodnú alebo vnútroštátnu dopravu.

Harmonogram :

 • Uzávierka žiadostí: 29. marec 2024 (23.59 hod.)
 • Predvýber uchádzačov francúzskymi veľvyslanectvami: medzi 30. marcom a 12. aprílom 2024
 • Výber uchádzačov z postúpených žiadostí prebehne medzi 15. a 26. aprílom 2024
 • Oznámenie výsledkov úspešným uchádzačom, ako aj náhradníkom za podmienky, že budú prijatí fr. univerzitami na štúdium: po 29. apríli 2024
 • Finalizácia konečného zoznamu úspešných uchádzačov: júl 2024

Kontakt:

            Doplňujúce informácie, ako aj zaslanie elektronickej žiadosti o štipendium:

Mme Martina SAGANOVÁ,
Institut français de Slovaquie,
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA,
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : fee.slovaquie@campusfrance.org

Podmienky :

Táto výzva je určená študentom, ktorí majú štátnu príslušnosť jedného z týchto 26 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko. Študenti francúzskej štátnej príslušnosti, vrátane študentov s dvojitým občianstvom sa nemôžu uchádzať o toto štipendium.

Ďalšie kritériá:

 • V čase nástupu na pobyt nepresiahnuť vek 26 rokov;
 • Byť prijatý na francúzsku univerzitu ako študent 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia v akademickom roku 2024-2025;
 • Nebyť držiteľom francúzskeho vysokoškolského diplomu alebo už študovať vo Francúzsku;
 • Nemať v čase nástupu na pobyt iné štipendium (Erasmus+, Francúzskej agentúry pre frankofóniu (AUF) alebo iné vládne štipendium).

Hodnotiace kritériá:

Štipendium „France Excellence Europa“ sa udeľuje na základe vynikajúcich študijných výsledkov v súlade so strategickými prioritami francúzskeho Ministerstva Európy a zahraničných vecí. Prvý predvýber žiadostí uskutoční Oddelenie pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Postúpené žiadosti následne vyhodnotia odborníci z prioritných študijných disciplín na Ministerstve Európy a zahraničných vecí.

Uchádzať sa môžu študenti z nasledovných študijných oblastí:

 • Kultúra a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľské odbory, pedagogika, vysokoškolské vzdelávanie
 • Francúzsky jazyk a civilizácia, cudzie jazyky a civilizácia, európske štúdiá
 • Politické vedy a právo
 • Medicína a zdravotnícke odbory
 • Životné prostredie
 • Informatika a digitálne technológie

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť pozostáva z riadne vyplneného a podpísaného formuláru žiadosti a z nasledovných príloh:

 • Životopis (vo francúzštine alebo v angličtine v závislosti od toho, v akom jazyku bude prebiehať Vaše štúdium vo Francúzsku) ;
 • Motivačný list (vo francúzštine alebo v angličtine);
 • Kópia bakalárskeho vysokoškolského diplomu (ak ho máte vystavený dvojjazyčne aj v anglickom jazyku, nie je potrebný jeho preklad). Ak ste v 3. ročníku Bc. štúdia, priložte kópiu maturitného vysvedčenia preloženého do angličtiny alebo fr);
 • Kópie výpisu známok za posledné dva roky (ak je možné, vyžiadať v anglickom jazyku alebo zabezpečiť ich preklad do fr. alebo anglického jazyka);
 • Kópia pasu alebo občianskeho preukazu;
 • Potvrdenie o prijatí na magisterské štúdium do 1. alebo 2. ročníka od francúzskej univerzity na rok 2024-25*.

*Ak v čase podávania žiadosti uchádzač ešte nemá potvrdenie o prijatí z fr. univerzity, je potrebné doložiť nasledovné čestné prehlásenie (pre každý zvolený študijný program/školu samostatné čestné prehlásenie), ako aj kópiu mailovej komunikácie s fr. univerzitou.

Potvrdenie o definitívnom prijatí na štúdium je potrebné zaslať hneď po jeho doručení.
Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na nasledovnú adresu: fee.slovaquie@campusfrance.org. V opačnom prípade nebude môcť byť Vaša žiadosť akceptovaná.

Nepovinné prílohy:

 • Kópie francúzskych jazykových certifikátov (DELF, DALF, TCF, TEF)
 • Kópie anglických jazykových certifikátov (TOEFL, TOEIC, IELTS)
 • Odporúčacie listy (vo francúzštine alebo v angličtine)

Dĺžka štipendia:

Maximálne 12 mesiacov pri zápise do 2. ročníka magisterského štúdia (M2)
maximálne 24 mesiacov v prípade zápisu do 1. ročníka magisterského štúdia (M1)

Uchádzači, ktorí sa chcú uchádzať aj o magisterské štipendiá Francúzskeho inštitútu na Slovensku (na Master 1 – 470€ mesačne alebo na Master 2 – 860€ mesačne), nemusia vypĺňať dodatočný formulár žiadosti; stačí, ak uvedú v mailovej komunikácii, že sa chcú uchádzať aj o štipendium Francúzskeho inštitútu.

Pretože môžeme milovať aj vedu aj Francúzsko, Campus France vám ponúka program French+Sciences.

Ide o troj alebo štvortýždňový letný jazykový kurz francúzštiny v kombinácii s vedeckým pobytom. Vedecká časť prebieha v angličtine a je zameraná na nasledovné oblasti:

 •  „Trvalo udržateľný rozvoj od 9. do 28. júna 2024 v Montpellier
 •  „Mikro, nano a smart technológie pre priemyselné aplikácie“ od 3. do 28. júna 2024, Besançon
 • Výskum morí“od 17. júna do 5. júla 2024, Brest
 • Zameranie na dopravu a energetiku od 27. mája do 14. júna 2024, Rouen.
  (podrobnejšie informácie po anglicky)
 • Výskum pohorí od 3. do 21. júna 2024, Chambéry
  (podrobnejšie informácie po anglicky)

a jeden špeciálny kurz so zameraním na gastronómiu:

 •  French + Gastronomy  17 juin au 05 juillet 2024 à Rouen
  (podrobnejšie informácie po anglicky)

Okrem prednášok na tieto témy zahŕňa vedecká časť aj návštevu podnikov a výskumných pracovísk, ako aj reštaurácií. Poobedia sú vyhradené pre kurz francúzskeho jazyka (všetky úrovne) a časť pobytu bude venovaná aj spoznávaniu mesta a regiónu, v ktorom bude prebiehať kurz. Bude to tiež príležitosť spoznať nových priateľov z celého sveta.

Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka v roku 2024 dve štipendiá na tieto kurzy, ktoré pokrývajú:

 • poplatok za kurz
 • pobytové náklady
 • cestovné náklady.

Podmienky pre uchádzačov:

 • byť študentom bakalárskeho študijného programu na slovenskej univerzite
 • mať slovenské občianstvo;
 • ovládať anglický jazyk na úrovni minimálne B2.

Akceptované sú všetky úrovne francúzštiny (vrátane začiatočníkov).

Ak sa chcete prihlásiť, pošlite do 20. marca 2024:

 • motivačný list v angličtine, v ktorom vysvetlíte svoj záujem pre zvolený program, ako aj svoje študijné a/alebo pracovné plány;
 • životopis;
 • vyplnenú žiadosť o štipendium na stiahnutie tu.

K žiadosti môžete voliteľne pripojiť odporúčacie listy (napr. od vašich vyučujúcich).

Kontakt: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Pre viac informácií ohľadom iných možností štipendií (CROUS, regionálne štipendiá, atď.) použite vyhľadávací motor agentúry Campus France: kliknite sem.

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41