Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR kofinancované štipendiá pre slovenských študentov na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia (L1, L2, L3) a na prvý rok magisterského štúdia (Master 1 ).

 

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium na pobytové náklady vo výške 470€ mesačne (rodičia prispievajú vo výške 390€) ;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a oslobodenie od príspevku 95€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Úhrada cestovných nákladov MŠVVaŠ SR (pre uchádzačov, ktorí študujú na slovenskej vysokej škole v momente podávania žiadosti o štipendium).

 

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium: 30. marec 2023;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2023. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku.
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2023

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

 

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2023/24 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2023.

 

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Koherentnosť študijného a profesijného zámeru uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

 

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné, žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači (netýka sa maturantov, ktorí sa hlásia cez parcoursup) priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

 

Dĺžka štipendia:

Na bakalársky stupeň (L1, L2 alebo L3) sa udeľuje štipendium len na jeden rok. Po roku štúdia vo Francúzsku si môžu študenti podať žiadosť o sociálne štipendium.

Uchádzači o prvý rok magisterského štúdia získajú automaticky štipendium na dva roky na absolvovanie celého magisterského štúdia. Na druhý rok magisterského štúdia (Master 2) sa im zvýši štipendium na 860€ mesačne.

 

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá pre slovenských študentov na absolvovanie posledného ročníka magisterského štúdia vo Francúzsku (Master2 ).

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 860€ mesačne;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného a príspevku 95€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC ;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Cestovné náklady tam a späť pri nástupe na prvý z troch pobytov vo Francúzsku (len pre študentov, ktorí študujú na Slovensku v momente uchádzania sa o štipendium)..

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium : 30. marca 2023;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2023. Pohovor sa bude konať on-line v anglickom alebo vo francúzskom jazyku;
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2023.

Kontakt pre zaslanie žiadostí a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

Podmienky:

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2023/24 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2023.

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Koherentnosť študijného a profesijného zámeru uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

Študijné odbory:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné, žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

Dĺžka štipendia:

Počas celej dĺžky Master 2 programu vrátane povinnej stáže.

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Keďže môžete milovať vedu aj Francúzsko, Campus France vám ponúka program French + Sciences, troj alebo štvortýždňový letný pobyt, počas ktorého môžete objavovať inovatívne témy týkajúce sa aktuálnych problémov v angličtine:

 • Zameranie na trvalo udržateľný rozvoj v regióne Languedoc (od 4. do 25. júna 2023)
 • Veda a technológia mora v Bretónsku (od 19. júna do 7. júla 2023)
 • Mikro, nano a smart technológie pre priemyselné aplikácie vo Franche-Comté (od 5. do 30. júna 2023)
 • Zameranie na dopravu a energetiku v Normandii (od 29. mája do 16. júna 2023).

Okrem týchto vedeckých prednášok program zahŕňa kurzy francúzskeho jazyka (všetky úrovne), návštevy pracovísk (podnikov alebo výskumných centier) a turistické výlety. Všetky informácie o programe French + Sciences sú k dispozícii v angličtine tu.

Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka štipendium na účasť na jednom z týchto programov v roku 2023, ktoré pokryje poplatky za školenia, pobyt, cestovné náklady.

Podmienky účasti:

 • byť študentom bakalárskeho študijného programu na slovenskej vysokej škole
 • byť slovenským občanom
 • ovládať anglický jazyk na úrovni minimálne B2
 • akceptované sú všetky úrovne francúzštiny (vrátane začiatočníkov)

Ak sa chcete prihlásiť, pošlite do 20. marca 2023:

 • vyplnenú prihlášku (k stiahnutiu tu)
 • motivačný list v angličtine, v ktorom uvediete svoj záujem o program, ako aj svoje študijné a/alebo pracovné plány
 • životopis
 • k prihláške môžete voliteľne pripojiť odporúčacie listy (napr. od vašich vyučujúcich)
ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Pre viac informácií ohľadom iných typov štipendií (CROUS, regionálne štipendiá, atď.), kliknite sem.

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41