Predĺženie podávania žiadostí do 15. apríla 2022!

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá pre slovenských študentov na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia a dva roky v rámci magisterského štúdia vo Francúzsku.

 

Výhody

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Príspevok na pobytové náklady vo výške 350€ mesačne;
 • Jednorazový príspevok na náklady spojené so štúdiom 700€ ;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného na univerzitách a úhrada školného na « Grande École » (do maximálnej výšky 5000€ – v prípade súhlasu výberovej komisie na štipendiá) a oslobodenie od príspevku 92€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Úhrada cestovných nákladov MŠVVaŠ SR (pre uchádzačov, ktorí študujú na slovenskej vysokej škole v momente podávania žiadosti o štipendium).

 

Harmonogram

 • Uzávierka žiadostí o štipendium: 15. apríla 2022;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2022. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku.
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2022.

 

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

 

Podmienky

O štipendium sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Štipendium sa udeľuje na akademický rok 2022/23 s nástupom na pobyt v septembri alebo októbri 2022.

 

Hodnotiace kritériá

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Koherentnosť študijného a profesijného zámeru uchádzača a prínos pre francúzsko-slovenské vzťahy (uplatnenie skúseností a príkladov dobrej praxe na Slovensku alebo spolupráca s francúzskymi pracoviskami);
 • Schopnosť študenta úspešne dokončiť zvolené štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a študijným podmienkam.

 

Študijné odbory

Prioritne budú podporené žiadosti z nasledovných študijných odborov:

 • Kultúra a umenie;
 • Dopravné inžinierstvo ;
 • Medicína a biomedicína ;
 • Zelené energie a životné prostredie.

Žiadosti z iných študijných odborov budú taktiež akceptované.

 

Žiadosť o štipendium

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať Vami zvolené štúdium):

 • Životopis s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí);
 • Motivačný list obsahujúci študijný a profesijný zámer (maximálne na dve strany) ;
 • Kópie vysokoškolských diplomov alebo maturitného vysvedčenia (maturanti predkladajú len vysvedčenia za posledné dva roky štúdia);
 • Výpis známok alebo vysvedčenia za posledné dva roky štúdia;
 • Uchádzači (netýka sa maturantov, ktorí sa hlásia cez parcoursup) priložia akceptačný list alebo korešpondenciu s francúzskou univerzitou.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

 

Dĺžka štipendia

Na bakalársky stupeň (prvý, druhý alebo posledný rok) sa udeľuje štipendium len na jeden rok. Po roku štúdia vo Francúzsku si môžu študenti podať žiadosť o sociálne štipendium.

Uchádzači o prvý rok magisterského štúdia získajú automaticky štipendium na dva roky na absolvovanie celého magisterského štúdia. Štipendium môže byť taktiež udelené len na posledný druhý rok magisterského štúdia (Master 2).

ŽIADOSŤ (FR verzia) ŽIADOSŤ (ENG verzia)

Pre viac informácií ohľadom iných typov štipendií (CROUS, regionálne štipendiá, atď.), kliknite sem.

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41