Francúzsky inštitút podporuje celoživotné vzdelávanie učiteľov prostredníctvom školení na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Okrem školení vo Francúzsku, štipendií a stáží praktického výcviku, organizujeme tiež školenia s odbornými partnermi, akými sú Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrá (MPC), France Education International, …

Tu nájdete všetky dostupné školenia, ktoré vám pomôžu rozvíjať a upevňovať vaše schopnosti.

Školenia sú určené vyučujúcim francúzskeho jazyka na Slovensku a ich úspešní absolventi získajú osvedčenie skúšať a opravovať  na medzinárodných skúškach DELF na úrovniach A1 – B2 alebo DALF na úrovniach C1 – C2.

Trojdňové školenie (DELF) alebo dvojdňové školenie (DALF), dávajú účastníkom možnosť:

  • získať vedomosti a know-how pri hodnotení francúzštiny – cudzieho jazyka
  • prehĺbiť svoje vedomosti o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky
  • lepšie pripraviť svojich žiakov na skúšku, ak by mali záujem o diplom DELF

 

Momentálne nie je naplánované žiadne školenie.

Všetky potrebné informácie o naplánovaných školeniach nájdete tu. Ak si želáte byť informovaný, prihláste sa na odber nášho pedagogického newslettra alebo kontaktujte p. Dagmar Hamarovú (+421 2 59 34 77 35, dagmar.hamarova@institutfrancais.sk).

Témou školenia sú „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách“ a je určené učiteľom francúzskeho jazyka na Slovensku s cieľom aktualizovať ich vedomosti a praktické zručnosti v oblasti výučby francúzštiny ako cudzieho jazyka na Slovensku a naučiť sa inovovať postupy vo vyučovaní / v učení sa v triedach na Slovensku.

Pri organizovaní školenia, zloženého zo 6 modulov, úzko spolupracujú Štátny pedagogický ústav a Francúzsky inštitút na Slovensku. Každý modul sa vyučuje kombinovanou formou, väčšinou formou prezenčnou (70%) v Štátnom pedagogickom ústave a vo Francúzskom inštitúte na Slovensku a v menšej miere formou dištančnou (30%) na on-line digitálnom nosiči sprostredkovanom ŠPÚ a na on-line platforme Francúzskeho inštitútu IFProfs. V každom module bude vyhradený čas počas dištančnej úlohy na aktualizovanie pedagogického denníka, ktorého prezentácia bude predmetom diskusie s 3-člennou komisiou na konci vzdelávania ako záverečné hodnotenie.

 

Prihlasovanie na toto školenie prebiehajúce v školskom  roku 2019-2020 je ukončené.

Ak si želáte byť informovaný, prihláste sa na odber nášho pedagogického newslettra alebo kontaktujte p. Mathilde Maître, (+421 2 59 34 77 32, mathilde.maitre@institutfrancais.sk).

Ak si želáte byť informovaný, prihláste sa na odber nášho pedagogického newslettra alebo kontaktujte p. Mathilde Maître, (+421 2 59 34 77 32, mathilde.maitre@institutfrancais.sk).