Francúzske vysokoškolské vzdelávanie sa poskytuje na verejných a súkromných vysokých školách. Časť vysokoškolského štúdia prebieha na niektorých francúzskych lýceách: prípravné triedy na štúdium na Grande école (CPGE), nadstavbové štúdium typu (STS) alebo študenti môžu získať dva roky po maturite Brevet de technicien supérieur (BTS), po ktorom sa môžu prihlásiť do Licence professionnelle (3. rok bakalárskeho štúdia s profesijným zameraním).

Francúzsko sa zapojilo do bolonského procesu od jeho vzniku v roku 1999. Jeho cieľom je vybudovať jednotný európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) prostredníctvom harmonizácie systémov vysokoškolského vzdelávania založeného na spoločných európskych zásadách. Zámer je dvojaký: vytvoriť z európskeho kontinentu široký bezhraničný priestor, v ktorom by bola mobilita študentov a vedecko-pedagogických zamestnancov prirodzená, a vytvoriť ho tak, aby bol čitateľný a zároveň atraktívny pre mimoeurópske štáty.

Členské krajiny EHEA, vrátane Francúzska, vytvorili spoločnú štruktúru vysokoškolských diplomov vo Francúzsku známu pod skratkou LMD (Licence, Master, Doctorat – Bakalár, Magister, Doktorát), aby uľahčili mobilitu študentov.  Aj odborné a umelecké školy vo Francúzsku sú založené na systéme LMD.

Zdroj: AgroCampus Ouest

Základné informácie v číslach

  • 2,7 milióna študentov z toho 358 000 zahraničných študentov
  • 1. neanglofónna krajina s najväčším počtom zahraničných študentov
  • 1. krajina s najväčším počtom zahraničných doktorandov
  • vyše 3 500 vysokoškolských zariadení z toho 67 univerzít