Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania 1-3 mesiace v roku 2024.  Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach. Žiadosť je podávaná individuálne jednotlivými uchádzačmi, avšak podpora francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu bude jedným z hlavných hodnotiacich kritérií.

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody

 • Štipendium francúzskej vlády vo výške 1704 € alebo 2055 € mesačne v závislosti od statusu uchádzača na jeden až tri mesiace;
 • Zabezpečenie ubytovania prostredníctvom agentúry Campus France;
 • Doktorandom a výskumným pracovníkom slovenských vysokých škôl hradí cestovné náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Časový harmonogram

 • Otvorenie výzvy na podávanie žiadostí: 4. september 2023
 • Uzávierka žiadostí: 4. november 2023
 • Pohovory s uchádzačmi prebehnú v týždni od 20. do 24. novembra 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 27. novembra 2023
 • Nástup na pobyt: v období medzi 1. januárom a 31. decembrom 2024.

Kontakt pre zasielanie žiadostí a doplňujúce informácie:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Tel: + 421 918 563 113

Podmienky účasti:

Výzva je určená pre slovenských a zahraničných výskumných pracovníkov, ktorí sú zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát maximálne pred piatimi rokmi v čase podávania žiadosti, a ktorí pôsobia na Slovensku vo vysokoškolských inštitúciách alebo vo výskumných organizáciách.

 

Hodnotiace kritériá:

Zmiešaná francúzsko-slovenská komisia bude hodnotiť kvalitu samotnej žiadosti uchádzača, vedecký projekt so zameraním na pobyt vo Francúzsku, ako aj prínos pre francúzsko-slovenskú vedeckú spoluprácu. Uprednostnené budú nové žiadosti, ktoré ešte nezískali podporu Francúzskeho veľvyslanectva.

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami a budú sa snažiť dosiahnuť paritné zastúpenie pri výbere uchádzačov.

Oblasti výskumu:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určili ako prioritné tieto témy:

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • možnosti riešenia environmentálnej krízy.

Žiadosti z iných vedných odborov budú taktiež akceptované.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť pozostáva z formuláru žiadosti a nasledovných požadovaných príloh (v anglickom alebo francúzskom jazyku)

 • Formulár žiadosti;
 • Životopis;
 • Prezentácia vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má uskutočniť pobyt (maximálne 2 strany);
 • Motivačný list s predstavením cieľu výskumného pobytu a očakávanými výsledkami s uvedením plánovaných dátumov pobytu vo Francúzsku (maximálne 2 strany);
 • Pozývací list vedúceho oddelenia francúzskeho prijímajúceho pracoviska pokiaľ možno s odôvodnením (vo francúzštine alebo angličtine);
 • Súhlas vedúceho slovenského pracoviska s účasťou na výskumnom pobyte vo Francúzsku pokiaľ možno s odôvodnením (v angličtine alebo francúzštine).
Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkajú štipendiá pre mladých slovenských študentov, ktorí chcú zrealizovať svoju doktorandskú prácu paralelne vo Francúzsku aj na Slovensku. Doktorandská práca prebieha pod dvojitým vedením francúzskeho aj slovenského vedúceho doktorandskej práce a študent získa dva PhD diplomy. Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda o spoločnom doktoráte (convention de cotutelle de thèse).

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 1690€ mesačne počas troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného a príspevku 100€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC ;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Cestovné náklady tam a späť pri nástupe na prvý z troch pobytov vo Francúzsku (len pre študentov, ktorí študujú na Slovensku v momente uchádzania sa o štipendium).

Harmonogram:

 • Uzávierka žiadostí o štipendium : 31. marca 2024;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2024. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku on-line;
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2024.

Kontakt pre zaslanie žiadostí a bližšie informácie:

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ,
Institut français de Slovaquie,
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA,
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

Podmienky:

O tieto štipendiá sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Prvý šesťmesačný pobyt by sa mal zrealizovať medzi septembrom 2024 a augustom 2025.

Hodnotiace kritériá:

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Kvalita výskumného zámeru tzv „projet de recherche“ a jeho prínos pre francúzsko-slovenskú vedeckú  spoluprácu;
 • Schopnosť študenta dosiahnuť stanovené ciele a úspešne dokončiť spoločné doktorandské štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a pracovným podmienkam.

Oblasti výskumu:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu zadefinovali nasledovné témy ako prioritné, žiadosti týkajúce sa týchto oblastí budú uprednostnené (žiadosti z iných odborov budú taktiež akceptované).

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať doktorandské štúdium):

 • životopis (maximálne na dve strany) s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí, vedecko-výskumná činnosť)
 • prezentácia Vášho výskumného projektu (maximálne na dve strany), ktorý objasní kontext, metodológiu a očakávané výsledky – cieľ doktorandskej práce;
 • motivačný list (maximálne na dve strany), v ktorom zdôvodníte výber témy doktorandskej práce, prečo v spolupráci s francúzskou univerzitou a aký je Váš profesijný zámer po ukončení doktorátu;
 • list od slovenského aj francúzskeho vedúceho doktorandskej práce, v ktorom sa zaväzujú viesť Vašu doktorandskú prácu počas troch rokov v prípade Vášho prijatia na doktorandské štúdium na oboch univerzitách. List musí obsahovať tému doktorandskej práce a prínos spoločného francúzsko-slovenského doktorátu;
 • kópie vysokoškolských diplomov;
 • výpis známok za posledné dva roky štúdia.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

Dĺžka štipendia:

Štipendium je udelené na 3 šesťmesačné pobyty vo Francúzsku. Dvojitý doktorát prebieha striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas troch rokov.

 

Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES), ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti spoločenských a humanitných vied vo Francúzsku v roku 2024. Tento program je určený pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko – francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu vo Francúzsku.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody a financovanie:

Mobilitný grant ponúka nasledovné výhody:

– Štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;

– Pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Požadované výsledky:

Do konca roka 2024 sa očakáva prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zároveň sa očakáva zorganizovanie seminára (vedeckého alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku do júna 2025. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a na zabezpečenie financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú musieť podať žiadosti o grant typu CNRS International Emerging Actions (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf).

Harmonogram:

– Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 1. december 2023
– Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 18. februára 2024
– Pohovory s uchádzačmi: v týždni od 26. februára 2024
– Zverejnenie výsledkov: marec 2024
– Pobyt vo Francúzsku: od 1. mája do 30. novembra 2024

Kontaktné údaje:

Pred odoslaním žiadosti uchádzači kontaktujú Michala Kšiňana, člena Predsedníctva SAV, mailom: ksinan@up.upsav.sk

Žiadosti sa posielajú na adresu:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

Tel: + 421 918 563 113 E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr 

Do kópie je potrebné dať aj Michala Kšiňana ksinan@up.upsav.sk a Claire Madl, zástupkyňu riaditeľa CEFRESu claire.madl@cefres.cz

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre vedeckých pracovníkov, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. (alebo ekvivalentu) v čase podania žiadosti a obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu : 

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná odborná komisia SAV – CEFRES a financovanie projektu schváli Predsedníctvo SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (vedeckého alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu International Emerging Actions medzi CNRS a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRESom. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • vedecký profil uchádzača;
 • kvalita vedeckého projektu, ktorému má mobilitný grant napomôcť;
 • kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CNRS a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Všetky humanitné a spoločenské vedy.

Žiadosť (napísaná vo francúzskom alebo v anglickom jazyku) musí obsahovať:

– Vyplnený priložený formulár žiadosti;
– Vedecký životopis uchádzača;
– Popis vedeckého projektu o inovatívnej a interdisciplinárnej výskumnej téme, navrhnutie dátumu, kedy by sa mal pobyt uskutočniť  (max. 2 strany);
– Predstavenie seminára, ktorý sa uskutoční na Slovensku a jeho očakávaný dosah (1 strana);
– Súhlas riaditeľa vysielajúceho ústavu alebo centra SAV, najlepšie s odôvodnením, napísaný vo francúzštine alebo v angličtine. Súhlas má obsahovať podporu žiadateľa a podporu organizácie seminára;
– Pozývací list od riaditeľa francúzskej hostiteľskej organizácie, najlepšie s odôvodnením, ktorý musí byť napísaný vo francúzštine alebo v angličtine (môže byť dodaný aj po uzávierke prijímania žiadostí, najneskôr však do 1. marca 2024).

Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41

Yan Pautrat

Attaché de coopération scientifique et universitaire

yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 50