Štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse) sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Doktorát prebieha pod spoločným vedením francúzskeho a slovenského vedúceho doktorandskej práce. Po udelení štipendia sa musí podpísať „Dohoda o doktoráte pod dvojitým vedením“, ktorá bude upravovať všetky podmienky prípravy doktorátu, uznanie diplomu a titulu v oboch krajinách.

Dĺžka pobytu

Obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. V priebehu týchto troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.

Oblasti výskumu

Uvedený postup sa týka nasledovných oblastí: exaktné a inžinierske vedy, prírodné vedy, sociálne vedy, právo, politické vedy, ekonómia a humanitné vedy.

Žiadosť

Každý uchádzač musí k žiadosti o štipendium pripojiť list od oboch vedúcich doktorandskej práce, v ktorom sa zaväzujú viesť doktoranda počas troch rokov.

Obdobie

Kompletné žiadosti musia byť doručené poštou alebo osobne najneskôr do 1. marca 2021 na adresu pani Martiny Saganovej.

Výberové konanie

  • Kandidáti, ktorých žiadosti prejdú prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom alebo anglickom jazyku, ktorý sa bude konať v apríli 2021 v SAIA, v Bratislave.
  • O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2021 a budú môcť vycestovať do Francúzska najskôr v septembri 2021.

Poznámka k akceptačnému listu

Záujemca o štipendium pod dvojitým vedením si musí sám vybrať miesto svojho pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty na získanie akceptačného listu. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov, ktorí majú nadviazanú spoluprácu s francúzskymi pracoviskami.

Poznámka k znalosti francúzštiny

Záujemcovia o štipendium pod dvojitým vedením nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzsky vedúci doktorátu akceptuje. V takomto prípade prebieha výberové konanie v anglickom jazyku.

 

Tieto štipendiá sú vyhradené slovenským doktorandom a vedeckým pracovníkom. Študijný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. chce si osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt! Žiadosť na tento druh štipendia môžu predložiť jedine tí študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.

Oblasti výskumu

Tento druh štipendií sa týka inžinierskych vied, prírodných vied, politických a ekonomických vied, humanitných a sociálnych vied.

Dĺžka pobytu

Od 1 do 3 mesiace

Žiadosť

  • Žiadosti o štipendium s kompletnou dokumentáciou treba adresovať pani Martine Saganovej najneskôr do 1. marca 2021.
  • Kandidáti, ktorých žiadosti prejdú prvým výberom, budú pozvaní na pohovor vo francúzskom jazyku, ktorý sa bude konať v apríli 2021 v SAIA v Bratislave.
  • O výsledkoch pohovoru budú kandidáti informovaní v priebehu mája 2021 a budú môcť vycestovať do Francúzska najskôr v septembri 2021.

Poznámka k pozývaciemu listu

Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto svojho pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty na získanie pozývacieho listu. Študenti môžu využiť rady a pomoc svojich slovenských učiteľov alebo oddelenia medzinárodných vzťahov svojej univerzity.

Poznámka k znalosti francúzštiny

Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje. V takomto prípade prebieha výberové konanie v anglickom jazyku.

Pre viac informácií ohľadom iných typov štipendií kliknite sem.

K stiahnutiu

Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41