Predĺženie podávania žiadostí do 15. apríla 2022!

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá pre študentov, ktorí by chceli absolvovať doktorandské štúdium aj vo Francúzsku aj na Slovensku. Doktorandská práca prebieha pod dvojitým vedením francúzskeho aj slovenského vedúceho doktorandskej práce a študent získa dva PhD diplomy. Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda o spoločnom doktoráte (convention de cotutelle de thèse).

 

Výhody

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 1500€ mesačne počas troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku;
 • Kompletné zdravotné poistenie počas pobytu vo Francúzsku vrátane repatriácie a zodpovednosti za škody;
 • Oslobodenie od zápisného a príspevku 92€ na športové a kultúrne aktivity študentov tzv. CVEC ;
 • Ubytovanie zabezpečené cez agentúru Campus France s možnosťou získať ešte príspevok na ubytovanie cez CAF;
 • Cestovné náklady tam a späť pri nástupe na prvý z troch pobytov vo Francúzsku (len pre študentov, ktorí študujú na Slovensku v momente uchádzania sa o štipendium).

 

Harmonogram

 • Uzávierka žiadostí o štipendium : 15. apríla 2022;
 • Uchádzači, ktorí prejdú prvým kolom výberu na základe zaslanej žiadosti, budú pozvaní na pohovor v priebehu apríla 2022. Pohovor sa bude konať v anglickom alebo vo francúzskom jazyku;
 • Výsledky pohovorov budú zaslané v priebehu mája 2022.

 

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie

Žiadosť môže byť zaslaná mailom, poštou alebo osobne na nasledovnú adresu:

Mme Martina SAGANOVÁ
Institut français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 BRATISLAVA
Tél. : +421 (0)2 59 34 77 41
Mél : martina.saganova@institutfrancais.sk

 

Podmienky

O tieto štipendiá sa môžu uchádzať len slovenskí študenti. Študenti, ktorí majú dvojité občianstvo (slovenské aj francúzske) sa nemôžu uchádzať o tento program. Prvý šesťmesačný pobyt by sa mal zrealizovať medzi septembrom 2022 a augustom 2023.

 

Hodnotiace kritériá

 • Výborné študijné výsledky a kvalita podanej žiadosti budú hlavným kritériom;
 • Kvalita výskumného zámeru tzv „projet de recherche“ a jeho prínos pre francúzsko-slovenskú vedeckú  spoluprácu;
 • Schopnosť študenta dosiahnuť stanovené ciele a úspešne dokončiť spoločné doktorandské štúdium. Pre toto kritérium sa bude posudzovať dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny, skúsenosti zo zahraničných pobytov, schopnosť prispôsobiť sa novým kultúrnym a pracovným podmienkam.

 

Oblasti výskumu

Prioritne budú podporené žiadosti z nasledovných odborov :

 • Umenie a kultúra ;
 • Dopravné inžinierstvo ;
 • Medicína a biomedicína ;
 • Zelené energie a ochrana životného prostredia.

Žiadosti z iných vedných odborov budú taktiež akceptované.

 

Žiadosť o štipendium

Žiadosť o štipendium pozostáva z formulára žiadosti o štipendium, ako aj z nasledovných príloh (žiadosť predkladáte vo francúzštine alebo v angličtine podľa toho, v akom jazyku bude prebiehať doktorandské štúdium):

 • životopis (maximálne na dve strany) s relevantnými informáciami pre hodnotenie žiadosti (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity, znalosť cudzích jazykov, pobyty v zahraničí, vedecko-výskumná činnosť)
 • prezentácia Vášho výskumného projektu (maximálne na dve strany), ktorý objasní kontext, metodológiu a očakávané výsledky – cieľ doktorandskej práce;
 • motivačný list (maximálne na dve strany), v ktorom zdôvodníte výber témy doktorandskej práce, prečo v spolupráci s francúzskou univerzitou a aký je Váš profesijný zámer po ukončení doktorátu;
 • list od slovenského aj francúzskeho vedúceho doktorandskej práce, v ktorom sa zaväzujú viesť Vašu doktorandskú prácu počas troch rokov v prípade Vášho prijatia na doktorandské štúdium na oboch univerzitách. List musí obsahovať tému doktorandskej práce a prínos spoločného francúzsko-slovenského doktorátu;
 • kópie vysokoškolských diplomov;
 • výpis známok za posledné dva roky štúdia.

Odporúčacie listy sú nepovinnou prílohou k žiadosti.

 

Dĺžka štipendia

Štipendium je udelené na 3 šesťmesačné pobyty vo Francúzsku. Dvojitý doktorát prebieha striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas troch rokov.

Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania 1-3 mesiace v roku 2022.  Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach. Žiadosť je podávaná individuálne jednotlivými uchádzačmi avšak musí mať podporu francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu.

 

Výhody

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody:

 • Štipendium vo výške 1704€ mesačne
 • Ubytovanie zabezpečené prostredníctvom agentúry Campus France
 • Úhrada cestovných nákladov tam a späť MŠVVaŠ SR pre doktorandov a zamestnancov slovenských univerzít.

 

Harmonogram

 • Otvorenie výzvy: 16. november 2021
 • Uzávierka žiadostí : 5. december 2021
 • Žiadosti s požadovanými prílohami treba zaslať mailom na nasledovnú adresu: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr
 • Pohovory s uchádzačmi prebehnú v týždni od 13. do 17. decembra 2021
 • Zverejnenie výsledkov: 20. december 2021
 • Nástup na pobyt: v období medzi 1. februárom a 31. decembrom 2022

 

Kontakt pre zaslanie žiadosti a bližšie informácie

Yan Pautrat
Atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel : + 421 918 563 113
Mail : yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

 

Podmienky

O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi a vedecko-výskumní pracovníci, ktorí obhájili doktorát maximálne pred piatimi rokmi v čase podávania žiadosti o štipendium a pôsobia na univerzite alebo vedecko-výskumnom pracovisku.

 

Hodnotiace kritériá

Zmiešaná francúzsko-slovenská komisia bude hodnotiť kvalitu samotnej žiadosti uchádzača, vedecký projekt so zameraním na pobyt vo Francúzsku, ako aj prínos pre francúzsko-slovenskú vedeckú spolupráce. Uprednostnené budú nové žiadosti, ktoré ešte nezískali podporu Francúzskeho veľvyslanectva.

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami a budú sa snažiť dosiahnuť paritné zastúpenie pri výbere uchádzačov.

 

Oblasti výskumu

Prioritne budú podporené žiadosti z nasledovných oblastí výskumu:

 • Umenie a kultúra;
 • Dopravné inžinierstvo;
 • Medicína a biomedicína;
 • Zelené energie a ochrana životného prostredia.

Žiadosti z iných vedných odborov budú taktiež akceptované.

 

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť o štipendium pozostáva z formuláru žiadosti o štipendium a z nasledovných príloh:

 • Životopis uchádzača;
 • Prezentácia vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má uskutočniť pobyt (maximálne na dve strany);
 • Motivačný list s predstavením cieľu výskumného pobytu a očakávanými výsledkami s uvedením dátumov pobytu vo Francúzsku (maximálne na dve strany);
 • Pozývací list vedúceho oddelenia francúzskeho prijímajúceho pracoviska pokiaľ možno s odôvodnením;
 • Súhlas vedúceho slovenského pracoviska s účasťou na výskumnom pobyte vo Francúzsku pokiaľ možno s odôvodnením (v angličtine alebo francúzštine).
Žiadosť (FR VERZIA) ŽIADOSŤ (ENG VERZIA)

Kontakt

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41

Yan Pautrat

Attaché de coopération scientifique et universitaire

yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 50