Bilingválna sekcia je prestížnou sekciou, v ktorej sa žiaci učia francúzsky jazyk intenzívnym spôsobom, v prvom ročníku je výučbe francúzštiny venovaných 20 vyučovacích hodín týždenne.

Výučba prebieha vo francúzštine (minimálne jedna tretina programu) a v slovenčine. Po francúzsky sa vyučujú štyri prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) a francúzska literatúra. Úroveň francúzštiny absolventov bilingválnej sekcie zodpovedá úrovni C1 – skúsený používateľ – Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). 

Každá sekcia má jedného alebo viacerých francúzskych lektorov, svojim žiakom ponúka možnosť získať medzinárodne uznávaný diplom DELF-DALF a na gymnáziu vytvára frankofónne prostredie (prostredníctvom mediatéky, výmenných pobytov, atď.).

Žiaci bilingválnych sekcií sa navyše zúčastňujú:

  • výmenných pobytov a tematických exkurzií vo Francúzsku a v zahraničí,
  • početných aktivít vo francúzštine a v angličtine (súťaží v prednese poézie a prózy, speváckych súťaží, divadelných festivalov atď…)
  • stretnutí s odborníkmi frankofónnych firiem (napríklad na fórach pre študentov a podniky).

Francúzske bilingválne sekcie na Slovensku

LabelFrancEducation

Pečať kvality pre bilingválne vzdelávanie vo francúzštine

 

Viac info