Francúzska Národná škola verejnej správy (ENA) ponúka každý rok niekoľko špecializovaných kurzov pre zamestnancov verejnej správy. Kurzy trvajú jeden až štyri týždne a zameriavajú sa na prehĺbenie vedomostí na danú tému, ako aj na porovnanie národných skúseností medzi účastníkmi, ktorí pochádzajú z rôznych krajín. Kurzy prebiehajú vo francúzskom alebo anglickom jazyku a konajú sa v Paríži. Prebiehajú vo forme prednášok, seminárov, okrúhlych stolov, ale aj prípadových štúdií, simulovaných situácií a návštev v teréne.

Cieľová skupina

Na kurzy sa môžu hlásiť zamestnanci verejnej správy vo vedúcich funkciách, taktiež zamestnanci verejných inštitúcií alebo zástupcovia mimovládnych organizácii, ktorí si želajú prehĺbiť vedomosti v určitom odbore a porovnať svoje skúsenosti s kolegami z iných krajín.

Podmienky prijatia

  • Byť zamestnancom verejnej  správy (ak nespadáte do cieľovej skupiny, ENA môže dať individuálny súhlas na účasť na kurze na základe žiadosti uchádzača, v ktorej vysvetlí dôvody)
  • Minimálne požadované vzdelanie je tzv. Maîtrise, čo zodpovedá 4. ročníku vysokoškolského štúdia      
  • Minimálne 3 roky praxe
  • Priložiť k žiadosti prezentačný list vyplnený zamestnávateľom (formulár je súčasťou prihlášky)
  • Mať dobrú úroveň francúzskeho alebo anglického jazyka (minimálne B2)

Poplatok za kurz

Výška zápisného pre uchádzačov, ktorí nedostanú grant od francúzskej vlády, sa pohybuje od približne 1400 EUR do 3700 EUR v závislosti od dĺžky štúdia. Náklady na ubytovanie hradí študent.

O štipendium francúzskej vlády môžete požiadať Francúzsky inštitút na Slovensku (kontaktujte nás). Môže oň požiadať aj národná alebo medzinárodná, verejná alebo súkromná inštitúcia, či vláda, ktorá kandidáta predstavila.

Zápis

Uchádzači o kurz sa prihlasujú online a kópiu žiadosti zasielajú na Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, ktoré postúpi prihlášku na ENA. Okrem prihlášky zasiela uchádzač aj svoj životopis jazyku, v ktorom bude prebiehať kurz. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr 40 dní pred začatím kurzu. ENA zašle informáciu o prijatí alebo neprijatí a Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu informuje o rozhodnutí uchádzača.

Kontakty

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41

Yan Pautrat

Atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 50