• Krátkodobé medzinárodné programy INSP (ex CISAP na ENA)

Krátkodobé medzinárodné kurzy Institut National du Service Public (predtým Ecole Nationale d’Administration), v dĺžke trvania 1-4 týždne, sú špecializované intenzívne vzdelávaci kurzy so zameraním na manažment verejnej správy a európske otázky. Prebiehajú vo francúzskom alebo anglckom jazyku.
Kurzy sa zameriavajú na prehĺbenie vedomostí na danú tému, ako aj na porovnanie národných skúseností medzi účastníkmi, ktorí pochádzajú z rôznych krajín. Kurzy prebiehajú vo francúzskom alebo anglickom jazyku a konajú sa v Paríži. Prebiehajú vo forme prednášok, seminárov, okrúhlych stolov, ale aj prípadových štúdií, simulovaných situácií a návštev v teréne.

Cieľová skupina

Na kurzy sa môžu hlásiť zamestnanci verejnej správy vo vedúcich funkciách, taktiež zamestnanci verejných inštitúcií alebo zástupcovia mimovládnych organizácii, ktorí si želajú prehĺbiť vedomosti v určitom odbore a porovnať svoje skúsenosti s kolegami z iných krajín.

Podmienky prijatia

  • Byť zamestnancom verejnej správy (ak nespadáte do cieľovej skupiny, INSP môže dať individuálny súhlas na účasť na kurze na základe žiadosti uchádzača, v ktorej zdôvodní potrebu/prínos účasti)
  • Minimálne požadované vzdelanie je tzv. Maîtrise, čo zodpovedá 4. ročníku vysokoškolského štúdia
  • Minimálne 3 roky praxe
  • Priložiť k žiadosti prezentačný list vyplnený zamestnávateľom (ide o stranu 5 formuláru prihlášky)
  • Mať dobrú úroveň fr. alebo anglického jazyka (minimálne B2)

Poplatok za kurz

Poplatok za kurz

  • 1470€ pre týždňové kurzy
  • 2415€ pre dvojtýždňové kurzy  

Náklady na účasť na kurze (poplatok za kurz, pobytové a cestovné náklady) môže hradiť zamestnávateľ z prostriedkov určených na vzdelávanie zamestnacov, účastník, verejná alebo súkromná inštitúcia/nadácia (kontaktujte nás ohľadom bližších informácií).

Zápis

Uchádzači o kurz sa prihlasujú on-line prostredníctvom nasledovnej stránky: https://insp.gouv.fr/pic-2023-programmes-fr a kópiu žiadosti zasielajú na Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu (martina.saganova@diplomatie.gouv.fr), ktoré postúpi prihlášku na INSP.

Okrem prihlášky zasiela uchádzač aj svoj životopis v jazyku, v ktorom bude prebiehať kurz. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr 40 dní pred začatím kurzu.

INSP zašle odpoveď o prijatí alebo neprijatí na Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, ktoré o výsledku informuje uchádzača.

Katalóg kurzov na rok 2023 v angličtine a vo francúzštine.

Kontakty

Martina Saganová

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41

Yan Pautrat

Atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 50