Francúzska Národná škola verejnej správy (ENA) ponúka každý rok niekoľko špecializovaných kurzov pre zamestnancov verejnej správy. Kurzy trvajú jeden až štyri týždne a zameriavajú sa na prehĺbenie vedomostí na danú tému, ako aj na porovnanie národných skúseností medzi účastníkmi, ktorí pochádzajú z rôznych krajín. Kurzy prebiehajú vo francúzskom alebo anglickom jazyku a konajú sa v Paríži. Prebiehajú vo forme prednášok, seminárov, okrúhlych stolov, ale aj prípadových štúdií, simulovaných situácií a návštev v teréne.

Cieľová skupina

Na kurzy sa môžu hlásiť zamestnanci verejnej správy vo vedúcich funkciách, taktiež zamestnanci verejných inštitúcií alebo zástupcovia mimovládnych organizácii, ktorí si želajú prehĺbiť vedomosti v určitom odbore a porovnať svoje skúsenosti s kolegami z iných krajín.

Podmienky prijatia

  • Byť zamestnancom verejnej  správy (ak nespadáte do cieľovej skupiny, ENA môže dať individuálny súhlas na účasť na kurze na základe žiadosti uchádzača, v ktorej vysvetlí dôvody)
  • Minimálne požadované vzdelanie je tzv. Maîtrise, čo zodpovedá 4. ročníku vysokoškolského štúdia      
  • Minimálne 3 roky praxe
  • Priložiť k žiadosti prezentačný list vyplnený zamestnávateľom (formulár je súčasťou prihlášky)
  • Mať dobrú úroveň francúzskeho alebo anglického jazyka (minimálne B2)

Poplatok za kurz

  • 1400 € pre týždňové kurzy
  • 2300 € pre dvojtýždňové kurzy  
  • 3700 € pre štvortýždňové kurzy

Štipendium francúzskej vlády, ktoré pokrýva pobytové náklady aj poplatok za kurz. Cestovné náklady si hradí uchádzač alebo jeho zamestnávateľ.

Zápis

Uchádzači o kurz sa prihlasujú online a kópiu žiadosti zasielajú na Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, ktoré postúpi prihlášku na ENA. Okrem prihlášky zasiela uchádzač aj svoj životopis jazyku, v ktorom bude prebiehať kurz. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr 40 dní pred začatím kurzu. ENA zašle informáciu o prijatí alebo neprijatí a Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu informuje o rozhodnutí uchádzača.