Úroveň A / používateľ základov jazyka

Budem rozumieť známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokážem používať. Budem vedieť predstaviť seba aj iných a dokážem klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám, a o veciach, ktoré vlastním. Budem schopný dohovoriť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mi pomôcť.

Budem rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o mne, o rodine, nakupovaní, zamestnaní). Budem môcť komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Budem schopný jednoduchými termínmi opísať moje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

Úroveň B / skúsený používateľ

Budú mi jasné hlavné body zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v práci, škole, vo voľnom čase atď. Budem sa vedieť zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Budem môcť vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mi známe alebo o ktoré sa osobne zaujímam. Budem schopný opísať moje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť moje názory a plány.

Budem rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo mojej špecializácii. Budem pripravený komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mi umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Budem vedieť vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť moje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

Úroveň C / samostatný používateľ

Porozumiem širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznám ich implicitné významy. Dokážem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Budem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Budem môcť vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

Budem ľahko rozumieť doslova všetkému, čo si vypočujem alebo prečítam. Budem schopný zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokážem viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Vyjadriť sa spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými nuansami významu, dokonca aj v zložitých situáciách mi nebude robiť problém.

Prečo je dôležité absolvovať vstupný test?

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje vstupné testy pred začiatkom každého trimestra alebo intenzívnych kurzov. Cieľom testov je ohodnotiť váš písomný a ústny prejav, porozumenie a vyjadrovacie schopnosti vo francúzštine. Vaša úroveň ovládania jazyka bude ohodnotená v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR).