Podujatie otvoril svojim príhovorom predseda Diversity PRO, pán Marek Novotný, v ktorom pripomenul problémy diskriminácie v pracovnom prostredí. Zástupca veľvyslanectva Holandského kráľovstva, pán Martijn Lambarts, vyzdvihol potrebu tolerancie voči všetkých osobám bez rozdielu. Samotné veľvyslanectvo sa zasadzuje za tieto hodnoty aj v rámci svojho pôsobenia na Slovensku.

Zástupcovia Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského, ako aj zástupca súkromnej sféry z Up Slovensko priblížili, ako vníma slovenská spoločnosť homosexuálne páry a dúhové rodiny. Hovorili aj o diskriminácii týchto rodín, hlavne v profesijnej oblasti, keďže slovenská legislatíva nezohľadňuje ich potreby. Rečníci zdôraznili, že sociálne benefity, ktoré podniky ponúkajú svojim zamestnancom, by mali zohľadňovať aj očakávania homosexuálnych párov a taktiež dávať pozor, aby medzi zamestnancami nevznikal pocit diskriminácie.

Okrúhly stôl bol venovaný zástupcom zahraničných firiem na Slovensku (Ikea, Accenture, Lenovo a Dell), ktorí predstavili zaužívané postupy v ich podnikoch. Všetci sa zhodli, že zamestnanci by mali mať rovnaký prístup k zamestnaneckým benefitom. Spomenuli sa napríklad vzdelávacie programy pre zamestnancov so zameraním na inklúziu, ale taktiež vôľa zapojiť dotknuté osoby do navrhnutia možných riešení pre homosexuálne páry a dúhové rodiny.

Podujatie uzavrel svojím príhovorom zástupca Francúzskeho inštitútu pán Yan Pautrat, ktorý pripomenul, že podniky môžu zohrať dôležitú úlohu v tom, aby spoločnosť pochopila, že bude pre ňu prospešné, ak budú mať všetky páry rovnaký prístup k právam.