Charakteristika

  • Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie „Prim“ sa na diplome neuvádza.
  • Štruktúra skúšky je rovnaká ako pri ostatných skúškach DELF (pre mládež, pre dospelých), ale témy aj prezentácia zadaní je prispôsobená detskému publiku.

Všeobecné podmienky

  • DELF PRIM  je určený pre všetky deti od 7 do 11 rokov, inej ako francúzskej národnosti, ktorí sú na ZŠ.
  • Skúšky sa konajú každý rok v jednotlivých školách so súhlasom francúzskej organizácie FEI (CIEP).
  • Zápis na skúšky aj úhrada zápisného prebieha priamo v školách.
  • Výšku zápisného stanovuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Kontakt

Dagmar Hamarová

+421 2 59 34 77 35 dagmar.hamarova@institutfrancais.sk