DELF-DALF pre verejnosť (dospelí)

TERMÍNY SKÚŠOK 2020

Zápis Skúšky
13. - 17. január 03. - 07. február
11. - 15. máj 01. - 05. jún
12. - 16. október 02. - 06. november

CENNÍK 2020

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu* a pre žiakov bilingválnej sekcie**

30€ 40€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých študentov

40€ 50€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2017) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

**Zľava poskytnutá žiakom bilingválnych francúzsko-slovenských sekcií gymnázia Metodova v Bratislave a gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne od úrovne C1.

ČO JE DELF-DALF? 

DELF a DALFoficiálne diplomy vydávané francúzskym Ministerstvom školstva potvrdzujúce dosiahnutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplomu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej alebo vysokej školy.

DELF pozostáva zo 4 od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú 4 prvým úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

SERR

DELF

Používateľ

A1

DELF A1

používateľ základov jazyka

A2

DELF A2

B1

DELF B1

samostatný používateľ

B2

DELF B2


DALF pozostáva z 2 od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú 2 najvyšším úrovniam SERR.

SERR DALF Používateľ
C1 DALF C1 skúsený používateľ
C2 DALF C2 skúsený používateľ

 

Skúšky na získanie diplomov DELF a DALF sa konajú v 900 akreditovaných skúšobných centrách v 154 krajinách, vrátane Francúzska. Certifikáty DELF a DALF spadajú pod FEI (France Education International, predtým CIEP). Jednotlivé diplomy DELF a DALF sú navzájom od seba nezávislé. To znamená, že uchádzač sa môže v závislosti od svojej jazykovej úrovne prihlásiť na ktorýkoľvek diplom.

Pri všetkých úrovniach sa preverujú 4 jazykové kompetencie uchádzača:

  • porozumenie písaného textu
  • porozumenie hovoreného textu
  • ústny prejav
  • písomný prejav

 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

 

  • Pre viac informácií o diplomoch DELF pre verejnosť na Slovensku na adrese cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.