DELF-DALF pre všetkých (dospelí)

Termíny skúšok 2017

DELF - DALF pre verejnosť

Zápis Skúšky
16. - 20. január 2017 06. - 09. február 2017
22. - 26. máj 2017 12. - 15. jún 2017
23. - 27. október 2017 06. - 09. november 2017

Cenník 2017

DELF- DALF pre verejnosť

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu* a pre žiakov bilingválnej sekcie od úrovne C1 **

50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých študentov

60€ 70€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2014) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

Ako sa zapísať?

Na skúšku sa môžete zapísať v termíne zápisov, a to:

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlárska 7, Bratislava 812 83) v čase od 11:00 do 17:00;
 • alebo prostredníctvom emailu (nevyhutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk).

Ako uhradiť poplatok za skúšku ?

Poplatok za skúšku môžete uhradiť :

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlarska 7, Bratislava 812 83) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  Variabilný symbol: dátum zápisu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov)

 

 

DELF a DALFoficiálne diplomy vydávané francúzskym Ministerstvom školstva potvrdzujúce dosiahnutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplomu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej alebo vysokej školy.

DELF pozostáva zo 4 od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú štyrom prvým úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

SERR

DELF

Používateľ

A1

DELF A1

používateľ základov jazyka

A2

DELF A2

B1

DELF B1

samostatný používateľ

B2

DELF B2


DALF pozostáva z dvoch od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú dvom najvyšším úrovniam SERR.

SERR DALF Používateľ
C1 DALF C1 skúsený používateľ
C2 DALF C2 skúsený používateľ

 

Skúšky na získanie diplomov DELF a DALF sa konajú v 900 akreditovaných skúšajúcich centrách v 154 krajinách, vrátane Francúzska.

Certifikáty DELF a DALF spadajú pod CIEP (Medzinárodné pedagogické centrum). 

Jednotlivé diplomy DELF a DALF sú navzájom od seba nezávislé. To znamená, že uchádzač sa môže v závislosti od svojej jazykovej úrovne prihlásiť na ktorýkoľvek diplom.

Pri všetkých úrovniach sa preverujú 4 jazykové kompetencie uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného textu, ústny a písomný prejav.

 

Pre viac informácií: