DELF-DALF pre verejnosť (dospelí)

Termíny skúšok 2019

DELF - DALF pre verejnosť

Zápis Skúšky
14. - 18. január 2019 04. - 07. február 2019
13. - 17. máj 2019 03. - 06. jún 2019
7. - 11. október 2019 04. - 07. november 2019

Cenník 2019

DELF- DALF pre verejnosť

  A1 A2 B1 B2 C1 C2

pre študentov Francúzskeho inštitútu* a pre žiakov bilingválnej sekcie od úrovne C1 **

50€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€

pre externých študentov

60€ 70€ 80€ 100€ 110€ 120€

*Na to, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú tarifu, stačí, aby ste absolvovali aspoň jeden skupinový kurz v trvaní jedného semestra (v období od roku 2016) a/alebo 3 individuálne kurzy (jedna hodina v trvaní 45 a/alebo 60 minút).

Ako sa zapísať?

Na skúšku sa môžete zapísať v termíne zápisov, a to:

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlárska 7, Bratislava 812 83) v čase od 11:00 do 17:00;
 • alebo prostredníctvom emailu (nevyhnutné poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku na adresu cours@institutfrancais.sk).

Ako uhradiť poplatok za skúšku ?

Poplatok za skúšku môžete uhradiť :

 • priamo na mieste (na oddelení kurzov, Sedlarska 7, Bratislava 812 83) platobnou kartou alebo v hotovosti;
 • prevodom na účet

  Tatra Banka, kód: 1100

  IBAN :  SK82 1100 0000 0026 2952 0424

  BIC (SWIFT ) : TATRSKBX

  Do správy pre príjemcu treba uviesť: priezvisko, meno + úroveň skúšky (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

  Variabilný symbol: dátum zápisu

 • na základe vystavenej faktúry (výlučne pre podniky a živnostníkov)

 

 

DELF a DALFoficiálne diplomy vydávané francúzskym Ministerstvom školstva potvrdzujúce dosiahnutú úroveň francúzštiny zahraničných uchádzačov a uchádzačov francúzskej národnosti pochádzajúcich z nefrankofónnej krajiny, ktorí nie sú držiteľmi diplomu alebo osvedčenia z francúzskej štátnej strednej alebo vysokej školy.

DELF pozostáva zo 4 od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú štyrom prvým úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

SERR

DELF

Používateľ

A1

DELF A1

používateľ základov jazyka

A2

DELF A2

B1

DELF B1

samostatný používateľ

B2

DELF B2


DALF pozostáva z dvoch od seba nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú dvom najvyšším úrovniam SERR.

SERR DALF Používateľ
C1 DALF C1 skúsený používateľ
C2 DALF C2 skúsený používateľ

 

Skúšky na získanie diplomov DELF a DALF sa konajú v 900 akreditovaných skúšobných centrách v 154 krajinách, vrátane Francúzska.

Certifikáty DELF a DALF spadajú pod CIEP (Medzinárodné pedagogické centrum). 

Jednotlivé diplomy DELF a DALF sú navzájom od seba nezávislé. To znamená, že uchádzač sa môže v závislosti od svojej jazykovej úrovne prihlásiť na ktorýkoľvek diplom.

Pri všetkých úrovniach sa preverujú 4 jazykové kompetencie uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného textu, ústny a písomný prejav.

 

Pre viac informácií:

 • Viac informácií o diplomoch DELF pre verejnosť ako aj vzorové zadania skúšok nájdete na internetovej stránke CIEP.
 • Viac informácií o diplomoch DELF pre verejnosť na Slovensku na adrese cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.