1. PLATNOSŤ

1.1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi Francúzskym inštitútom na Slovensku („FIS“) a účastníkmi kurzov organizovaných FIS („študujúci“ alebo „účastník kurzu“).

1.2. Vyplnením prihlášky účastník kurzu akceptuje tieto podmienky ako aj ich automatické uplatnenie na všetky ostatné kurzy organizované FIS, na ktorých sa účastník kurzu zúčastní.

1.3. Prihlásenie sa do kurzu je povinné pred začiatkom kurzu.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA KURZOCH

2.1. Minimálny vek pre účasť na kurzoch organizovaných FIS pre dospelých je 16 rokov a na kurzoch pre deti minimálne 4 roky.

2.2. Z bezpečnostných dôvodov musí byť každý účastník kurzu vyfotografovaný. Fotografia účastníka kurzu sa používa výlučne na identifikáciu zamestnancami FIS.

2.3 Všetci účastníci kurzu sú povinní mať kartu IF Pass označenú ich menom a fotografiou. Karta IF Pass slúži tiež ako vstupná karta do priestorov FIS. Je nevyhnutné mať ju pri sebe pri každej návšteve budovy za účelom identifikácie. Karta IF Pass je platná jeden rok od dátumu prihlásenia.

3. CENY

3.1. Ceny sú uvedené podľa cenníka platného v deň prihlásenia sa na kurz a sú uvedené vo všetkých komunikačných materiáloch (webová stránka, brožúry atď.).

3.2. Podmienkou prihlásenia sa na kurz je zaplatenie administratívneho poplatku (vo výške 6 € na osobu). Platba sa vykonáva pri prihlásení na kurz (a to v prípade, že študujúci nemá kartu IF Pass alebo ak vypršala platnosť karty IF Pass).

3.3. Náklady spojené so zaobstaraním si učebnice a iných učebných materiálov nie sú zahrnuté v cene kurzu, pokiaľ FIS neurčí inak.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Úhrada celého poplatku za kurz je podmienkou účasti na kurzoch organizovaných FIS. Poplatky sú uhradené pri registrácii na Oddelení kurzov FIS v hotovosti, platobnou kartou, bankovým prevodom alebo darčekovým poukazom FIS. FIS si vyhradzuje právo zrušiť prihlásenie na kurz, ak pred začiatkom kurzu nebudú uhradené poplatky za kurz.

4.2 Úhrada poplatkov za kurz na splátky

Vo výnimočných prípadoch možno poplatky za kurz uhradiť v dvoch splátkach, a to nasledujúcim spôsobom:

1. prvá splátka (100 €) na mieste v deň zápisu;

2. druhá splátka (zvyšok ceny kurzu) do 30 dní od začiatku kurzu.

Za tento spôsob platby si FIS účtuje poplatok vo výške 15 €, ktorý sa pripočíta k druhej platbe.

4.3. Úhrada na faktúru

Úhrada poplatku za kurz na základe faktúry je možná výhradne pre podniky a samostatne zárobkovo činné osoby, a to prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej Oddeleniu kurzov FIS najneskôr do 3 dní pred začiatkom kurzu.

5. SPÔSOB ZÁPISU A VSTUPNÝ TEST

5.1. Zápis na kurz prebieha online alebo na FIS počas obdobia zápisov. Dátumy a časy sú zverejnené na webovej stránke FIS (https://institutfrancais.sk) a v propagačných materiáloch FIS. Vstupné testy jazykovej úrovne sa môžu uskutočniť na FIS osobne alebo online. Všetky zápisy na kurzy FIS musia byť potvrdené Oddelením kurzov.

5.2. Účastník kurzu, ktorý nie je úplný začiatočník, alebo ktorý absolvoval kurz na FIS pred viac ako 6 mesiacmi, musí absolvovať vstupný test.

5.2.1. Účastník kurzu sa zúčastní vstupného testu, ktorý sa koná počas obdobia zápisov na FIS, online alebo kombinovaným spôsobom – online a prezenčne (čítanie a počúvanie s porozumením a písomný prejav online a ústny prejav prezenčne). Vstupný test je bezplatný a nezáväzný, slúži iba na prihlásenie sa na kurz zodpovedajúci úrovni francúzštiny. V žiadnom prípade neslúži vstupný test na vydanie potvrdenia o úrovni.

5.2.2. Pred absolvovaním vstupného testu vyplní účastník kurzu prihlasovací formulár, ktorý je na stránke https://institutfrancais.sk/. Pri zápise priamo vo FIS záujemca najprv absolvuje vstupný test a následne vyplní prihlasovací formulár, na základe ktorého Oddelenie kurzov FIS prihlási študujúceho na daný kurz.

5.3. Vstupný test nie je povinný pre študujúceho, ktorý aktuálne navštevuje kurz na FIS alebo je úplný začiatočník.

5.4 Kurzy na mieru

Pri kurzoch na mieru je vstupný test priamo súčasťou kurzu a je realizovaný vedením kurzov alebo samotným lektorom.

Účastník sa zaväzuje vyčerpať predplatené vyučovcie jednotky v rámci jedného kalendárneho roka od dátumu uskutočnenia prvej vyučovacej jednotky. V prípade, že tento termín nie je dodržaný, vrátenie peňazí ani náhrada nevyčerpaných vyučovacích jednotiek nie sú možné.

6. PODMIENKY KURZU A POČET ÚČASTNÍKOV KURZU

6.1. Minimálny a maximálny počet účastníkov kurzu sa môže líšiť v závislosti od typu kurzu, veku účastníkov kurzu alebo od obmedzení v súvislosti s aktuálnou situáciou v krajine. FIS si vyhradzuje právo upraviť minimálny a maximálny počet účastníkov tak, aby umožňoval hladký priebeh kurzov.

6.2. Všetci lektori FIS majú potrebné vzdelanie vo výučbe francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka (FLE). FIS nemôže počas prihlasovania na kurz študujúcemu vopred garantovať osobu alebo štátnu príslušnosť lektora, ktorý bude jeho kurz viezť. FIS si vyhradzuje právo na zmenu lektora, ak to považuje za vhodné. Výučbu môže zabezpečiť aj praktikant.

6.3. V prípade neprítomnosti lektora, FIS zabezpečí, v rámci jeho možností, náhradného lektora. Ak náhradu nie je možné zabezpečiť, FIS preloží kurz na neskorší termín.

6.4. V prípade absencie na kurze nevzniká nárok na náhradnú hodinu ani nárok na vrátenie poplatku za vymeškanú hodinu. Rovnako nevzniká nárok na náhradu vymeškanej hodiny v inej skupine.

6.5. Pri zápise do kurzu sa účastník zaväzuje zaobstarať si pedagogické materiály, ktoré sú požadované FIS. Cena kurzu nezahŕňa náklady na učebnice a cvičebnice. FIS poskytuje zľavovú poukážku na nákup materiálov v partnerských knihkupectvách. Používanie fotokópií manuálov nie je povolené.

7. ZMENA KURZU

7.1. Prípadnú žiadosť o zmenu kurzu je potrebné zaslať na Oddelenie kurzov FIS (cours@institutfrancais.sk), a to do 10 dní v prípade extenzívneho kurzu a do 2 dní v prípade intenzívneho kurzu od začiatku kurzu, ak:

– študujúci nebol zapísaný na kurz zodpovedajúci jeho úrovni (bude sa vyžadovať preverenie úrovne a súhlas vyučujúceho);

– zvolený časový úsek študujúcemu nevyhovuje.

Po vyššie uvedenom termíne bude Oddelenie kurzov žiadosti o zmenu kurzu posudzovať individuálne.

7.2. Prechod z jedného kurzu na druhý je zdarma, ak sú ceny kurzov rovnaké. V prípade prestupu na kurz s vyššou cenou je účastník kurzu povinný doplatiť rozdiel. V prípade prechodu na kurz s nižšou cenou účastník kurzu nemá nárok na preplatenie rozdielu v poplatkoch za kurz a ani na dobropis vo výške rozdielu medzi kurzami.

8. ODHLÁSENIE SA Z KURZU A VRÁTENIE POPLATKOV

8.1. Odhlásenie sa z kurzu pred začatím kurzu

8.1.1. Vrátenie peňazí je možné v prípade odhlásenia sa z kurzu pred začiatkom kurzu (je potrebné uviesť číslo účtu na preplatenie), a to iba zo zdravotných dôvodov (je potrebné predložiť lekárske potvrdenie) alebo z dôvodu zmeny zamestnania a presťahovania sa do iného mesta.

8.1.2. Žiadosť o odhlásenie sa z kurzu a vrátenie poplatkov je potrebné zaslať písomne ​​(poštou na adresu Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, alebo e-mailom na cours@institutfrancais.sk) a adresovať ju Oddeleniu kurzov FIS.

8.1.3. Účastník kurzu je povinný informovať FIS o odhlásení sa z kurzu ešte pred začiatkom kurzu.

8.1.4. V prípade kurzov na mieru má študujúci možnosť 24 hodín pred kurzom kurz zrušiť, a to prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Ak sa dodrží tento časový limit, nový termín kurzu sa stanoví na základe vzájomnej dohody medzi stranami. Kurz nie je možné zrušiť telefonickým hovorom. FIS bude musieť odpočítať z balíka kurzov akýkoľvek kurz, ktorý nie je zrušený 24 hodín vopred (s výnimkou zdravotných problémov).

8.2. Zrušenie účasti na kurze po jeho začiatku zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu sťahovania

8.2.1. Ak sa účastník kurzu nemôže zúčastniť kurzu zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu sťahovania v dôsledku pracovného preradenia, môže požiadať o vrátenie časti poplatkov alebo vystavenie dobropisu, a to do výšky 50%. Vystavený dobropis je možné použiť najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov od dátumu vystavenia.

8.2.2. Žiadosť o vrátenie poplatkov za kurz alebo o prevod tejto sumy na dobropis musí účastník kurzu zaslať elektronicky na e-mailovú adresu cours@institutfrancais.sk alebo písomne poštou na adresu Sedlárska 7, 812 83 Bratislava. Je potrebné doložiť lekárske potvrdenie, ako aj doklad o zaplatení poplatku za kurz.

8.2.3. Vrátená suma bude znížená o administratívny poplatok vo výške 6 €.

8.2.4. Žiadosť o vrátenie poplatkov musí byť zaslaná FIS najneskôr do 10 dní od začiatku kurzu v prípade extenzívneho kurzu, do 2 dni v prípade intenzívneho kurzu a na začiatku školenia v prípade odborných ateliérov.

8.3. Zrušenie účasti na kurze z iných dôvodov

8.3.1. V prípade zrušenia účasti na kurze po jeho začiatku z iných dôvodov, ako sú uvedené v bode 8.2 (zdravotné dôvody alebo sťahovanie), poplatok za kurz nebude vrátený.

8.3.2. Zrušením účasti na kurze po jeho začiatku nezaniká povinnosť účastníka kurzu zaplatiť poplatky za kurz, pokiaľ ich ešte neuhradil.

8.4. Zrušenie kurzu zo strany FIS

8.4.1. FIS si vyhradzuje právo kurz zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov. V prípade zrušenia kurzu zo strany FIS bude účastníkovi kurzu vrátený poplatok v plnej výške prevodom na bankový účet alebo vystavením dobropisu, ktorým je možné zaplatiť poplatok za iný kurz. Vrátená suma bude znížená o administratívny poplatok vo výške 6 €.

8.4.2. Účastník kurzu musí vystaveným dobropisom zaplatiť za ďalší kurz najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vystavenia.

8.4.3. Pokiaľ je to možné, FIS uhradí zodpovedajúcu sumu bankovým prevodom najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o preplatenie.

9. KARTA IF PASS

9.1. Účastníkovi kurzu, ktorý zaplatil poplatok za kurz, sa vydáva karta IF Pass.

Členská karta FIS IF Pass umožňuje neobmedzený prístup do mediatéky, neobmedzený prístup do digitálnej knižnice – culturethèque a využitie zľavy u rôznych partnerov FIS v oblastiach kultúry, gastronómie, voľného času, módy atď.

9.2. Karta IF Pass je platná jeden rok od začiatku kurzu. Kartu IF Pass môžu používať iba osoby, ktorým bola vydaná.

10. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA VO FRANCÚZSKOM INŠTITÚTE

V zmysle udržania kvality vyučovacieho procesu a z úcty k ostatným pokladá Oddelenie kurzov za svoju povinnosť vylúčiť z kurzu študujúceho, ktorý by svojim správaním narušoval riadny priebeh vyučovacieho procesu, alebo poškodzoval priestory, či materiálne vybavenie FIS.

Je potrebné, aby návštevníci kurzov dodržiavali čas začiatku a konca vyučovacej hodiny. Každý neskorý príchod či skorší odchod narušuje riadny priebeh hodiny.

Z úcty k ostatným študujúcim a vyučujúcim je potrebné vypínať počas vyučovania mobilné telefóny.

11. ZODPOVEDNOSŤ A VYŠŠIA MOC

11.1. FIS nenesie zodpovednosť za prerušenie kurzu v prípade vyššej moci alebo iných externých udalostí mimo kontroly FIS, ako sú napríklad prírodné katastrofy, požiare, záplavy, epidémie, vojny a nariadenia príslušných orgánov.

11.2. FIS nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty, krádeže alebo zranenia, ktoré utrpel účastník kurzu počas pobytu v jeho priestoroch.

11.3. FIS vedie pravidelne evakuačné cvičenia, najmä pre prípad požiaru. Počas týchto cvičení sú všetky osoby prítomné v priestoroch FIS (v učebniach alebo na chodbách) povinné dodržiavať usmernenia a pokyny pre evakuáciu personálu FIS.

11.4. FIS odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade krádeže alebo poškodenia. Účastník kurzu je zodpovedný za svoje osobné veci.

11.5. FIS nenesie zodpovednosť za deti do 16 rokov mimo vyučovania.

12. ONLINE VÝUČBA A PRENÁŠANIE KURZOV

12.1. Dištančné a online kurzy FIS

Pri registrácii kurzu na diaľku alebo online kurzu sa študujúci zaväzuje, že bude mať potrebné vybavenie pre hladký priebeh kurzu (funkčný počítač, kameru, slúchadlá s mikrofónom). FIS neposkytuje tieto zariadenia a nie je zodpovedný za ich možné poruchy. Ak študujúci nemôže pokračovať v kurze kvôli technickým problémom súvisiacim s jeho vybavením, vrátenie poplatkov za kurz nie je možné.

12.2. Pravidlá zmeny vyučovania z prezenčného na dištančné vzdelávanie

12.2.1. V prípade vyššej moci si FIS vyhradzuje právo zrušiť kurz(y). Tieto kurzy sa odložia na neskorší termín podľa rozvrhu Oddelenia kurzov. FIS si vyhradzuje právo pokračovať v dištančnom vzdelávaní, ak si to vyžaduje aktuálna situácia v krajine alebo iné udalosti mimo kontroly FIS. Vrátenie poplatku za kurz v takom prípade nie je možné.

Ak študujúci nemôže pokračovať v dištančnom vzdelávaní, zaväzuje sa, že do 10 dní od tejto zmeny zašle písomnú žiadosť. V takom prípade mu bude ponúknutý prevod 50% z poplatkov za kurz na nasledujúci trimester. Vrátenie peňazí nie je možné.

12.2.2. Dištančné vzdelávanie prebieha vo virtuálnych učebniach v rovnaké dni a v rovnakom čase ako prezenčné vzdelávanie.

12.2.3. Dištančné vzdelávanie namiesto prezenčného vzdelávania sa realizuje na obdobie odporúčané príslušnými orgánmi alebo ak to považuje FIS za nevyhnutné, aby kurzy mohli prebiehať v čo najlepších podmienkach.

12.2.4 S cieľom prispôsobiť sa časovým požiadavkám študentov môžu byť kurzy otvorené kombinovane, a tak umožniť online a prezenčným študentom navštenovať rovnakú triedu v rovnakom čase. Cena kurzu sa nemení. Aby sa zaručil hladký priebeh týchto kurzov, študenti pokračujú v celom kurze spôsobom účasti na kurze, ktorý si zvolili pri registrácii.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so všeobecnými podmienkami zápisu do kurzu vo Francúzskom inštitúte a súhlasím s ich znením. Zároveň udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.