Veľa súčasných spisovateliek a spisovateľov prišlo do Francúzska z nefrankofónnych krajín a začalo si až tam osvojovať francúzsky jazyk.

Patrí ku nim aj Chardott Djavann, ktorá prišla do Francúzska z Iránu v roku 1993, kedy utiekla pred režimom vo svojej krajine. Jej životná cesta je jedinečná. Medzičasom sa z nej stala uznávaná spisovateľka, prekladaná do mnohých svetových jazykov. Za hlavnú tému svojho písania si vybrala ťažkosti spojené s osvojovaním si jazyka krajiny, ktorá ju ako emigrantku prijala. Túto tému rozvíja napr. vo svojom románe Comment peut-on être français ? z roku 2006, ktorý je určite zaujímavý z viacerých hľadísk:

  • z ľudského hľadiska:Aké traumy, spojené s hľadaním vlastnej identity, musí emigrant/ka prekonať?
  • z litearárneho hľadiska: Aké nóvum prináša tento „príbeh v listoch“ pre svoj žáner?
  • z pedagogického hľadiska: Akú metódu si autorka zvolila na osvojovanie si francúzskeho jazyka a zdokonaľovanie sa v ňom?
  • z lingvistického hladiska: Čo je to za jazyk, ktorý sa autorka neustále snaží uchopiť a pri osvojovaní si ho prispôsobuje na svoj obraz?

Podujatie

Kedy: utorok 23. marca o 19h
Kde: Zoom

Prezentácia medzinárodného projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá s názvom DECLAME’FLE (Développement d’un espace collaboratif FLE : Littérature, Apprentissage, Migration, Exil / Tvorba spoločnej platformy pre vyučovanie francúzštiny ako cudzieho jazyka : literatúra, osvojovanie si jazyka, exil a migrácia) a následná diskusia členiek a členov riešiteľského kolektívu projektu z Univerzity Rennes 2 (Francúzsko), Univerzity A. Mickiewicza v Poznani (Poľsko) a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) o románe pôvodom iránskej autorky Chadortt Djavann Comment peut-on être français ?, ktorý zo špecifického pohľadu rieši aj tému exilu a migrácie.

Podľa časových možností môže byť prezentácia obohatená aj o ďalšiu autorku, ktorá vzišla z emigrácie – Nancy Houston. Počas prezentácie bude vytvorený priestor aj na to, aby sa do diskusie mohlo zapojiť prítomné publikum svojimi pripomienkami alebo otázkami.

Organizátori

Partneri

Partneri