Charakteristika

  • Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Označenie „školský/junior“ (scolaire/junior) sa na diplome neuvádza.
  • Štruktúra testov je rovnaká ako v prípade verzie DELF pre dospelých, jediný rozdiel spočíva v témach a materiáloch, ktoré sú prispôsobené mládeži.

Všeobecné podmienky

  • Konanie skúšok DELF SCOLAIRE je podmienené podpisom zmluvy, ktorú uzavrie príslušná škola s francúzskym veľvyslanectvom a so skúšobným centrom (Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzska aliancia Košice, Francúzska aliancia Banská Bystrica).
  • Školský DELF je určený pre všetkých žiakov inej ako francúzskej národnosti, ktorí sú na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ.
  • Skúšky sa konajú každý rok v jednotlivých školách so súhlasom francúzskej organizácie FEI (CIEP).
  • Zápis na skúšky aj úhrada zápisného prebieha priamo v školách.
  • Výšku zápisného stanovuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Veľvyslanectva Francúzskej republiky.

Kontakt

Dagmar Hamarová

dagmar.hamarova@institutfrancais.sk +421 2 59 34 77 35